Een jonge polder maar rijk aan geschiedenis. Hier stroomde ooit de Ee, een aftakking van de Zwingeul. Het kleinschalige polderlandschap van de Havenpolder bestaat uit grasland, knotwilgen, water, moeras, rietland, poelen en een populierenrij.

Aardenburgse Havenpolder

De Havenpolder is een relatief jonge polder; pas ingedijkt in 1813. Oorspronkelijk lag hier de Ee, een aftakking van de Zwingeul die toegang verschafte tot Aardenburg. De Aardenburgse Havenpolder kent een aantal deelgebieden: de  Aardenburgse Havenpolder Noord, Aardenburgse Havenpolder Zuid, de Oost-en Westhavendijk en de Olie- en Bordeelschans.

De Olieschans en de Bordeelschans zijn in de 16e eeuw aangelegd als verdedigingswerk, als onderdeel van de Staats-Spaanse linies. De Bordeelschans is in 2012 opgeknapt, de contouren van de wallen zijn weer te zien in het landschap. De Aardenburgse Havenpolder Noord kent een grote variatie op een relatief kleine oppervlakte: van grasland tot rietland en van rabattenbosje tot kleiput. De Oost-en Westhavendijk worden begraasd door runderen en schapen.

Historie

Aardenburg werd in de Romeinse tijd als vesting gebouwd, ter verdediging van de kust. Spoedig ontwikkelde zich hier een haven en handelsnederzetting. De vesting werd in de 3e eeuw vanwege overstromingen verlaten. Het middeleeuwse Aardenburg groeide van de 10e tot 14e eeuw uit als handelsstad. Al in 1244 werd de vaarweg uitgediept en gekanaliseerd. In de loop van de 14e eeuw werd het onderhoud van de dijken door politieke en economische achteruitgang verwaarloosd, waardoor regelmatig overstromingen plaatsvonden.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden de dijken doelbewust doorgestoken. Tussen 1600 en 1604 legden de Spanjaarden ter verdediging van de haven en toegangsweg naar Aardenburg de Olieschans aangelegd. In 1604 ook de Bordeelschans. Na afloop van de Tachtigjarige Oorlog werd met de herdijking van het ondergelopen land begonnen. De Aardenburgse Havenpolder werd opnieuw als toegangshaven voor Aardenburg ingericht. In 1813 (Franse tijd) werd de  haven definitief ingepolderd en werden er wegen aangelegd.

In 1905 werd langs de weg die de  Havenpolder Noord begrensd, een steenfabriek gebouwd. Hier werden bakstenen gemaakt van zware klei, gewonnen in de Havenpolder en naastgelegen dijken. De voormalige kleiputten zijn nog zichtbaar.

Beheer

In 2006 is de Havenpolder zuid heringericht, met speciale aandacht voor de boomkikker. De historische geul is toen weer uitgegraven. Deze geul stond vroeger in verbinding met de Zwingeul en vormde de vaarweg naar de haven van Aardenburg. Langs de geul zijn meerdere poelen aangelegd en struweel geplant.

De Havenpolder Noord wordt jaarrond begraasd met Schotse Hooglanders. In de Havenpolder Zuid lopen alleen in het zomerhalfjaar runderen.

 

Groei en bloei

Het gebied is gevarieerd, met grasland, rietvelden en open water. Er komen enkele bijzondere plantensoorten voor als schaafstro, akkerandoorn en de kleine wolfsmelk.

Vogels als blauwborst, bruine kiekendief, slobeend, graspieper, veldleeuwerik en kneu broeden hier in redelijke aantallen. In de knotpopulieren op de Westhavendijk  broedt regelmatig een steenuil.

Bezoeken

in Havenpolder Zuid loopt een wandelpad. Het is toegestaan - ook buitenom dit pad - lekker rond te struinen. Mits je na zonsondergang het terrein verlaten hebt.
Havenpolder Noord is ook toegankelijk, een slingerende palenroute verbindt de Hannekenswerveweg met de Oosthavendijk en vormt een klein ommetje vanuit Draaibrug.

Beleef de Staats-Spaanse Linies met de fietsroute 'Forten en schansen, restanten in het landschap uit de tachtigjarige oorlog', hier gratis te downloaden.

Vanuit Draaibrug kun je een leuk ommetje wandelen door het gebied!

Adres

Draaibrugseweg,
4527 PA Aardenburg

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring