De wallen, van oorsprong verdedigingsmuren van Sluis, liggen er al meer dan 600 jaar. Tegenwoordig vormen de wallen, de grachten en het aanliggend grasland met struwelen een prachtig natuurgebied.

Wallen van Sluis

De wallen dateren uit de 14e eeuw, toen Sluis bloeide als handelsstad door de ligging aan het Zwin, toen een belangrijke zeearm en vaarweg. Tegen het einde van de 15e eeuw liep door de verzanding van het Zwin de handel en welvaart van Sluis sterk terug. Sluis is echter gedurende de Tachtigjarige Oorlog (1568 tot 1648) als vesting van belang gebleven. De  huidige wallen dateren uit deze tijd.

In 1864 werd de Zwinpolder ingepolderd, en kwam het oorspronkelijke havenstadje 'droog' te liggen. Vandaag de dag vind je op de wallen, naast de cultuurhistorische waarde, allerlei planten- en diersoorten.

Beheer

Van het uitgestrekte wallen-complex van Sluis is een gedeelte -ongeveer 20 hectare- in eigendom en beheer bij Het Zeeuwse Landschap.

Het beheer van Het Zeeuwse Landschap is gericht op het  veiligstellen van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Maar ook de ontwikkeling van natuurwaarden op en rond de wallen is belangrijk. Het veiligstellen van de leefomgeving van de boomkikker krijgt speciale aandacht.

Grote grazers, zoals runderen en paarden worden ingezet om de vegetatie kort te houden.

Groei en bloei

Op stukken die licht begraasd en niet extra bemest worden, is plaatselijk een dijkvegetatie aanwezig met karakteristieke soorten als kamgras, gevlekte rupsklaver, kattendoorn en ijzerhard. Langs de grachten waar verruigde rietkragen en struweel aanwezig zijn, broeden vogels als waterhoen, bosrietzanger, tuinfluiter, lijster, boomkruiper, bonte specht, en soms ransuil en steenuil.

Het gebied bij de Wallen van Sluis is ook uitermate geschikt voor de boomkikker. Dit kikkertje houdt van struweel (struiken) en zoet water.

Bezoeken

Over een groot deel van de wallen ligt een wandelpad van de gemeente. Langs de oostkant van de wallen ligt een fietspad.

Beleef de Staats-Spaanse Linies met de 'Historische fietsroute forten en schansen', hier gratis te downloaden.

Met een beetje geluk hoor je in het voorjaar de boomkikkers ‘kekken’!

Adres

De wallen liggen rondom Sluis

Parking: Ridderstraat, 4514 BR Sluis

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring