Een heel dynamisch natuurgebied, waar het zeewater elke vloed binnenstroomt. Het zoute water zorgt voor een bijzondere plantengroei - met bijbehorende dieren.

Het Zwin

Rond het begin van onze jaartelling drong de zee ver het land binnen. Er ontstond er een binnenzee met een uitgebreid stelsel van geulen en kreken. In de 13e en 14e eeuw was deze zeearm, ’t Zwyn, een belangrijke vaarweg naar Brugge. De steden aan het Zwin, waaronder Brugge, Damme en Sluis,  werden bloeiende handelscentra. Ze verloren hun handelspositie toen de geul steeds ondieper en uiteindelijk onbevaarbaar werd. In latere eeuwen werd het Zwin grotendeels ingepolderd.

Slufter en poldertjes
Het Zwin is een slufter: een strandvlakte achter de duinen die in open verbinding staat met de zee. Direct achter de geulmonding ligt zandstrand, meer naar binnen liggen duinen en schorren. Achter de duinenrij liggen twee kleine polders, die in beheer zijn bij het Zeeuwse Landschap: de Kievittepolder en de Oudelandsepolder. In de Zwinweide, ooit een zijgeul van het Zwin, is zeer gevarieerd gebiedje waar zoet en zout elkaar op kleine afstand afwisselen. Dankzij de afwisseling tussen nat en droog, zout en zoet, en klei en zand kent het hele gebied kent een grote variatie in plantengroei.

Het Zwin in verandering
Om het Zwin te behouden worden er momenteel grootschalige ingrepen gedaan.
Op de website zwininverandering vind je alle informatie over dit Vlaams-Nederlandse project en word je op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken.

Let op: De eerste werkzaamheden aan de Zwingeul zijn inmiddels afgerond. De geul is breder en dieper gemaakt. Er stroomt nu meer water, met meer kracht het natuurgebied in en uit.
Ter plekke staan borden die wijzen op het gevaar dat dit met zich meebrengt.
In de flyer 'Veiligheid in de Zwingeul' vind je een nadere uitleg over de veranderde omstandigheden.

Beheer

Het Zwin ligt voor 80 procent op Belgisch grondgebied. Het beheer vindt dan ook plaats in nauwe samenspraak met de Belgische beheerder. Een smalle strook schor langs de zeedijk wordt in de zomermaanden beweid met schapen.

Groei en bloei

Vogels
Eb of vloed, zomer of winter, hier zijn altijd vogels. Ze komen voor het voedsel, zoals zeepieren, kreeftjes, visjes en schelpen. Tijdens de vogeltrek tanken duizenden vogels hier even bij. De schorren zijn een belangrijk broedgebied voor vogels als tureluur, kluut, scholekster. In het struweel aan de landzijde leven zangvogels als kneu, fitis, zwartkop en nachtegaal.

Planten
Op het schor komt lamsoor veel voor, deze zoutplant wordt, in België Zwinblomme genoemd. Ook talrijk op het schor zijn o.a. strandkweek en zoutmelde. In het vloedmerk, de aanspoelsels op het strand, komen zeepostelein en zeebiet veel voor en langs de zeedijk is de gele hoornpapaver te vinden.

Andere dieren
Het groengouden boomkikkertje maakt in het voorjaar een hard, kekkerend geluid, dat op een kilometer afstand nog te horen is.

Bezoeken

Het gebied is vanaf het wandelpad op de zeedijk goed te overzien. Van het Nederlandse deel zijn de stranden, de geulmonding en de strandvlakten vrij toegankelijk.

Download de gratis brochure Natuurgebied Het Zwin; daarin vindt u nadere informatie en een kaart van het gebied met een fraaie wandelroute (ca. 4km).

Het schor is niet vrij toegankelijk, maar in de zomer worden regelmatig excursies gegeven.

Het aanvragen van een excursie in groepsverband kan bij Het Zeeuwse Landschap, tel. 0113-569110 of via de e-mail: excursies@hetzeeuwselandschap.nl

Wil je een activiteit organiseren in 't Zwin? Dan heb je daarvoor toestemming nodig. Hier vind je alle benodigde informatie en de formulieren om een vergunning aan te vragen.

Ga eens mee met een excursie. De Zwingidsen kennen alle ins en outs en loodsen je dwars door het gebied!

Adres

Parking: Gerrit van Hoekestraat, 4525 NH Retranchement

Het onbemensde informatiepunt is gevestigd bij de ingang van het gebied, naast de parkeerplaats.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring