Vroeger was het een kreek, nu een zilt natuurgebied, waar resten van oude forten uit de Tachtigjarige Oorlog nog zichtbaar zijn.

Groote Gat

Een grote kreek, omzoomd door rietvelden en nat grasland. Prachtige zeldzaamheden als blauwborst, waterral en baardmannetje broeden in het riet. Ook een cultuurhistorisch pareltje: de fortificaties van de Staatsen en Spaansen uit de Tachtigjarige oorlog zijn nog altijd zichtbaar.

Het Groote Gat  bestaat uit een waterpartij, met brak water, met brede  rietzomen. Het  aanliggende  grasland  is  reliëfrijk.  Struwelen, hagen en knotbomen geven het gebied een gevarieerd karakter.

Het water maakte ooit deel uit van een uitgebreid krekensysteem dat in verbinding stond met het Zwin. Het Groote Gat is een restant van de Brugsche vaart. Deze vaart werd tussen 1501 en 1505  gegraven om de verzanding van het Zwin tegen te gaan. Het beoogde effect werd niet bereikt, maar het Groote Gat kreeg, als onderdeel van de Linie van Oostburg, wel strategische betekenis in de Tachtigjarige Oorlog. Het water vormde de grens tussen de Spaanse en de Staatse troepen, en aan beide zijden van het Groote Gat werden schansen gebouwd. Aan de ene kant lag het Staatse fort Kaas-en-Brood,  er tegenover de Catelijneschans van de Spanjaarden. De fortificaties zijn in het reliëf nog heel duidelijk herkenbaar.

Beheer

Het beheer van Het Zeeuwse Landschap is met name gericht op het realiseren van een goede waterkwaliteit en een natuurlijk peilbeheer.

Voor  het waterschap  is  het Groote Gat  van  belang  als  verbindingswater  tussen  twee afwateringseenheden  en  als  waterbergingsgebied.  Dit  brengt  met  zich  mee  dat  het Groote Gat een hydrologisch beheer heeft met grote (onnatuurlijke) peilfluctuaties.

De vegetatie wordt open gehouden door grazers, soms aangevuld met maaien.

Groei en bloei

Typerend voor de brakke omstandigheden is het voorkomen van "levende stenen" in het water, ook bekend als palingbrood of kaaskens. Dit zijn kolonies van mosdiertjes, die uitgroeien tot een soort koraal. Ook het veelvuldig optreden van heemst langs de oevers past bij het brakke water.

In de kreek liggen uitgestrekte rietvelden. Deze vormen een belangrijk broedgebied voor vogels, met zeldzame soorten als de blauwborst, waterral en baardmannetje.

Ook de grauwe gans is als broedvogel in het gebied talrijk. Het aantalsverloop van de broedende ganzen wordt nauwlettend gevolgd, omdat ze aanzienlijke schade kunnen aanrichten op het bouwland in de omgeving. In de weilanden langs de de kreek broeden veel weidevogels, waaronder de slobeend en de grutto. In de winter zijn vaak verschillende soorten fouragerende ganzen en eenden aanwezig.

In de weilanden groeit onder meer het kruipend moerasscherm. Het Groote Gat is de rijkste vindplaats in Nederland van dit zeer zeldzame plantje!

Bezoeken

Het Groote Gat is vanaf de aangrenzende wegen en dijken goed te overzien. Vooral de Kaas-en-broodsedijk biedt veel mogelijkheden om de in het gebied verblijvende vogels te observeren. Aan de zuidkant is een voor iedereen vrij toegankelijke vogelobservatiehut.

Parkeren bij het klaphek aan de Nieuveltweg nabij nr 54, Oostburg.

Beleef de Staats-Spaanse Linies met de 'Historische fietsroute forten en schansen', hier gratis te downloaden.

 

Vogels laten zich goed observeren vanuit de kijkhut.
 

Adres

Kaas en Broodsedijk, Oostburg.
Vogelkijkhut ter hoogte van Nieuveltweg 54, Oostburg.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring