Over ons

Zeeland blijft niet vanzelf mooi... daarom zet Stichting Het Zeeuwse Landschap zich al ruim 85 jaar in om ’t mooie van Zeeland te behouden. Zowel in onze eigen terreinen als daarbuiten. Dit doen we met ca 45 medewerkers en 200 vrijwilligers.

Het Zeeuwse Landschap beheert ruim 10.000 hectare natuurgebied. Bij het beheer streven we naar het behoud of het herstel van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak die van gebied tot gebied kan verschillen. Zo kan het zijn dat meer van het regenwater in een gebied moet blijven voor de planten. Of dat begrazing door runderen en schapen de ruimte geeft aan gewenste plant- en diersoorten. Soms is selectief maaien het beste.
Daarbij zorgen we er natuurlijk zoveel mogelijk voor dat u van al dat moois kunt genieten. Als het maar enigszins kan zijn de terreinen van Het Zeeuwse Landschap opengesteld voor het publiek. Soms vrij toegankelijk, soms in de vorm van een excursie.

Missie en doelstelling

De hoofddoelstelling van Het Zeeuwse Landschap is “zorgen voor behoud van natuur en landschapsschoon in Zeeland in de ruimste zin”. Onze kerntaak is het beheer en de bescherming van de natuur in onze eigen terreinen. Daarbij hoort ook het cultuurhistorisch erfgoed dat identiteit geeft aan de streek. Daarnaast zorgen we voor het landschap in brede zin en bieden we mogelijkheden om deze natuur te beleven. Ook richten we ons meer en meer op natuur buiten het Natuurnetwerk. Dit alles draagt bij aan waardering en draagvlak.

Doelstellingen van Het Zeeuwse Landschap:

  • zorgen voor behoud van natuur en landschapsschoon in Zeeland in de ruimste zin
  • begeleiden van ontwikkeling van natuur en landschapsschoon
  • voorkomen en tegengaan van aantasting van natuur en landschapsschoon
  • begeleiden van de recreatie in waardevolle natuurgebieden in Zeeland
  • educatie en voorlichting over natuur- en landschapsbescherming.

 

Ons werk
 

Om onze doelstellingen te realiseren, doen we het volgende:

Natuurbeheer
Het Zeeuwse Landschap beheert bijna 10.000 hectare natuurgebied, waarvan het merendeel behoort tot het Natuurnetwerk Nederland. Daarbij streven we naar het behoud of het herstel van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Om dit goed te kunnen doen, houden we d.m.v. inventarisaties goed zicht op wat er groeit en bloeit in onze terreinen. Onze medewerkers zorgen ervoor dat de natuur kan floreren en dat voorzieningen als wandelpaden, vogelkijkhutten en uitkijktorens in goede staat verkeren.

Cultuurhistorisch erfgoed
Het Zeeuwse Landschap levert ook een substantiële bijdrage aan bescherming, beheer en behoud van de cultuurhistorie van het buitengebied. Omdat het cultuurhistorisch erfgoed een belangrijk onderdeel is van de landschappelijke identiteit van Zeeland. Erfgoed draagt bij aan de omgevingskwaliteit en belevingswaarde van het landschap. Het Zeeuwse Landschap heeft onder andere monumentale boerderijen, elementen van Staats-Spaanse Linies, vliedbergen, archeologische en aardkundige monumenten in haar beheer.

Communicatie en natuurgerichte recreatie
“Onbekend maakt onbemind”: dat geldt ook voor natuur en natuurbehoud. Daarom investeert Het Zeeuwse Landschap in communicatie met haar achterban (donateurs), algemeen publiek en in belevingsmogelijkheden in onze terreinen. Natuurgebieden zijn opengesteld voor het publiek; waar het kan vrij toegankelijk en waar de natuur kwetsbaar is in aangepaste vorm, zoals d.m.v. begeleide excursies of uitzichtpunten vanaf de rand.

Natuurinclusieve landbouw
De laatste jaren hebben wij onze aandacht steeds meer gericht op het omliggende agrarische landschap. Dit omdat daar de grootste vermindering van natuurkwaliteit heeft plaatsgevonden. Dit doen we samen met de beheerders van dit landschap: de boeren. Zo zijn er diverse projecten opgestart met agrariërs om de biodiversiteit van het landelijk gebied te vergroten. Het Zeeuwse Landschap zet hierbij eigen grond, kennis en ervaring in.

Fondsenwerving
Ons werk kost geld. Dit wordt bijeengebracht door donaties, fondsen en subsidies. Natuurbeheer wordt onder andere bekostigd uit de subsidieregelingen SKNL en SNL en de provinciale regelingen IKS en De Zeeuwse Natuur. Daarnaast zijn we begunstigde van de Nationale Postcode Loterij. Onze achterban van 9.000 donateurs draagt met haar donaties eveneens een behoorlijk steentje bij.

Beleidsbeïnvloeding en samenwerking
Het Zeeuwse Landschap denkt mee over beleid, is alert op en acteert op ontwikkelingen die relevant zijn voor natuur en landschap in Zeeland. We zijn gesprekspartner voor overheden en andere betrokkenen. Natuurlijk kunnen we ons werk niet in ons eentje doen. Daarom zijn we een betrouwbare (samenwerkings-) partner.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring