Hoe

Om meer natuurinclusieve landbouw te realiseren werkt Stichting Het Zeeuwse Landschap als projectleider met verschillende partners om landbouwgebieden met veel potentie te selecteren. Per gebied wordt vervolgens geïnventariseerd welke samenwerkingsverbanden tot stand kunnen komen en welke maatregelen genomen kunnen worden. Dit gebeurt in overeenstemming met de betrokken partners. Maatwerk, kennisdeling en samenwerking staan binnen deze projecten centraal. 

Belangrijke maatregelen die vaak getroffen worden zijn: 

  • Het toepassen van strokenteelt waarbij een perceel ingedeeld wordt in stroken met verschillende gewassen die niet gelijktijdig geoogst worden. Hierdoor ontstaat een natuurlijk robuust systeem, waarin ziekten en plagen minder kans krijgen. Daarnaast biedt het broedplaatsen en schuilgelegenheden voor vogels; 
  • Het laten overwinteren van stoppels van maïs of tarwe. Deze maatregel zorgt voor dekking en voedsel voor insecten en vogels tijdens de wintermaanden; 
  • Het dun inzaaien van het stoppelveld met groenbemester zorgt voor extra voedsel en dekking voor vogels en insecten tijdens de wintermaanden. Daarnaast draagt deze maatregel bij aan de kwaliteit van de bodemstructuur; 
  • Het realiseren van een keverbank door een verhoogde strook grond in te zaaien met grassen en kruiden. Dit is een ideale leefomgeving voor insecten; 
  • Het inrichten van akkerranden op een manier die aansluit op de behoeften van de insecten en vogels door de akkerrand in te zaaien met een inheems kruidenmengsel; 
  • Het aanplanten van inheemse struiken en struweelvormers om ruigtehoekjes te creëren voor vogels en insecten. 
Gele kwikstaart in Partridge bloemenblok.jpg

Resultaten

Door deze natuurinclusieve maatregelen te nemen ontstaat er een natuurlijk en gezond leefgebied voor insecten en akkervogels. De insecten zorgen voor een natuurlijke plaagbestrijding waardoor minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn, terwijl akkervogels profiteren van de toename van het aantal insecten. Herstel van de biodiversiteit op landbouwgrond heeft daarnaast ook een positieve impact op de omliggende natuur. 

Tegelijkertijd profiteert de boer van gezondere landbouwgrond als resultaat van een natuurlijkere en een minder intensieve verbouwing. Het akkerland is door de verbeterde bodemkwaliteit ook beter bestemd tegen droogte en wateroverlast. Hierdoor ontstaat meer volhoudbare en duurzame landbouw. Een natuurinclusief landbouwsysteem heeft dus voordelen waarvan de hele samenleving profiteert.  

Logo's Provincie Zeeland en EU

Strokenteelt POP3

Een deel van onze strokenteelt percelen zijn onderdeel van het project: ‘Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland’. Een vervolg op het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal.' Dit is een uniek samenwerkingsproject met landbouworganisaties. De facetten van strokenteelt worden onderzocht vanuit verschillende oogpunten. Het project wordt mede gefinancierd door het Programma voor Plattelandsontwikkeling voor Nederland (POP3). Dit programma ontvangt een financiële bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland. Meer informatie over dit project kun je vinden om de website van ZMF.

Contact

Geïnteresseerd in meer informatie over natuurinclusieve landbouw of een gerelateerde samenwerking? Neem contact op met Jordan-Lee Hoeneveld voor regio Zeeuws-Vlaanderen en Suzanne van de Straat voor Schouwen-Duiveland en de Bevelanden of bel naar 0113-569110 (algemeen nummer).