Introductie

Stichting Het Zeeuwse Landschap, beheerder van Het Verdronken Land van Saeftinghe, werkt samen met tien Vlaamse en Nederlandse partners aan de realisatie van het gebiedsontwikkelingsproject Grenspark Groot Saeftinghe. Het overkoepelende doel van dit project is het versterken van de verbinding tussen natuur, landbouw en haven. 

Binnen Grenspark Groot Saeftinghe zet Stichting Het Zeeuwse Landschap zich in voor de realisatie van het nieuwe buitendijkse natuurgebied dat grenst aan Het Verdronken Land van Saeftinghe. Daarnaast werkt Stichting Het Zeeuwse Landschap mee aan projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw binnen Grenspark Groot Saeftinghe. De te nemen maatregelen zullen de biodiversiteit in de omgeving versterken. 

Hoe

In samenwerking met de partners wordt er binnen Grenspark Groot Saeftinghe gewerkt aan het realiseren van een nieuw natuurgebied. Het natuurgebied dient als uitbreiding van het Verdronken Land van Saeftinghe dat onder het beheer van Stichting Het Zeeuwse Landschap valt. Lees hieronder meer over de maatregelen die de natuur binnen het Grenspark tegemoet komen. 

  • Het grootste voordeel voor de natuur is de uitbreiding van het leefgebied in het Westerschelde estuarium. Binnen het nieuwe natuurgebied van het grenspark worden verschillende landschapstypes gerealiseerd. Dit zijn estuaria, graslanden, waterplassen en moerassen. De diversiteit aan landschapstypes biedt kansen voor weide-, moeras- en kustvogels evenals overwinteraars en trekvogels als rust-, broed- en foerageerplaats. Daarnaast zullen insecten zoals de zeldzame argusvlinder, schorzijdebij en schorviltbij profiteren van een grotere leefomgeving. 

  • Het veldstation staat binnen de grenzen van het natuurgebied en dient als onderzoeksstation ter vervanging van het oude zomerverblijf. Vanuit het veldstation worden vogelringactiviteiten en onderzoeksactiviteiten hervat en worden nieuwe onderzoekactiviteiten opgestart. De resultaten van deze activiteiten zullen een bijdrage leveren aan internationale kennis over de waarde van het getijdengebied, schorvorming en trekvogels. Deze kennis komt ook van pas bij het beheer van Saeftinghe. Meer informatie over het veldstation is hier te vinden: Bouw nieuw veldstation in Grenspark Groot Saeftinghe

  • Het creëren van broedeilanden binnen Grenspark Groot Saeftinghe zorgt ervoor dat grondbroedende vogels veilig kunnen broeden. Grondpredatoren kunnen de eilanden namelijk niet bereiken. Dit moet ervoor zorgen dat het broedsucces toeneemt. Er zijn al broedeilanden gecreëerd op het Vlaams grondgebied binnen het Grenspark. Verder biedt de Plaat van Walsoorden kansen om als veilig broedgebied te dienen. Meer informatie over het project rondom broedeilanden is hier te vinden: LIFE IP Deltanatuur

  • Het realiseren van meer natuurinclusieve landbouw voegt veel toe aan de biodiversiteit op de landbouwgrond rondom de natuurkern van Grenspark Groot Saeftinghe. Natuurinclusief boeren is vooral in het voordeel van akkervogels en insecten die op landbouwakkers voorkomen. Stichting Het Zeeuwse Landschap is hierbij betrokken voor de monitoring van doelsoorten en het meedenken over natuurinclusieve maatregelen in het landbouwgebied. Meer informatie over de inzet van Stichting Het Zeeuwse Landschap binnen en buiten het Grenspark op het gebied van natuurinclusieve landbouw is hier te vinden:Programma Natuur & Landbouw. 

Kluut met juveniel

Beoogde resultaten

Binnen Grenspark Groot Saeftinghe zet Stichting Het Zeeuwse Landschap zich in voor de kansen voor de natuur. Het uiteindelijke doel is om in samenwerking met de betrokken partners een uniek getijdengebied van 4700 hectare te realiseren. Het natuurgebied zorgt voor volop kansen als rust-, broed- en voedselplek. Stichting Het Zeeuwse Landschap is beoogd beheerder van het te ontwikkelen natuurgebied. Ook buiten de kernnatuur zet Stichting Het Zeeuwse Landschap zich in voor het bevorderen van biodiversiteit in het gehele grenspark door te participeren in projecten en deel te nemen aan bijeenkomsten met lokale stakeholders. 

Logo Grenspark Groot Saeftinghe

Partners

Stichting Het Zeeuwse Landschap is in mei 2021 een samenwerkingsovereenkomst voor 5 jaar aangegaan met de onderstaande partners. Samen met deze partners wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen binnen Grenspark Groot Saeftinghe. Het samenwerkingsverband bestaat uit Port of Antwerp-Bruges, Natuurpunt Waasland, EGTS Linieland van Waas en Hulst, Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen, Agentschap voor Natuur & Bos, Maatschappij Linkerscheldeoever, Gemeente Hulst, Gemeente Beveren en De Vlaamse Waterweg.

Contact

Heb je vragen over het Grenspark Groot Saeftinghe project? Neem dan contact op met Jan Joris Midavaine (Projectmanager Grenspark Groot Saeftinghe binnen Stichting Het Zeeuwse Landschap) of bel naar 0113-569110 (algemeen nummer). 

Kijk hier voor alle actuele informatie over Grenspark Groot Saeftinghe.