De drassige oeverlanden, de weilanden en het water oefenen een enorme aantrekkingskracht uit op eenden en weidevogels.

Baarzandse Kreek

De Baarzandse Kreek, oorspronkelijk een zeearm, ligt hier al eeuwenlang. Zeeuws-Vlaanderen was in de 16e en 17e eeuw het strijdtoneel van de Tachtigjarige Oorlog. Om de vijand op afstand te houden staken de inwoners van Groede in 1583 de dijken door. De ‘Groedsche Waterganc’ sleet uit tot een brede kreek: de Baarzandse Kreek. In 1613 is de polder weer bedijkt, maar de kreek is gebleven. Eind vorige eeuw werden de kreekoevers gedraineerd en als landbouwgrond in gebruik genomen. Een deel van de kreek is nu natuurgebied.

 

Natuur hersteld

Tussen 1995 en 2002 is het natuurgebied grondig op de schop genomen om de natuurwaarden te herstellen. Het waterpeil in de kreek is nu een stuk hoger dan in de omgeving. Hierdoor zijn er voedsel- en broedgebieden ontstaan voor vele vogelsoorten. Het water is uitgebaggerd, waardoor de waterkwaliteit is verbeterd.

Beheer

Het beheer van de Baarzandse Kreek is gericht op:

• De ontwikkeling van bloemrijk grasland

• Behoud van brakke  invloeden  in delen van de drassige graslanden

• Een  landschappelijk open  gebied met hagen met doornenstruiken en verder knotbomen.

• Bestendiging van de winteropvang van ganzen  (met name kolgans) en  steltlopers

(zoals wulpen, plevieren).

Beheer met runderen vindt plaats om de begroeiing kort te houden, wat het gebied aantrekkelijk houdt voor wintergasten.

Groei en bloei

Broedvogels die hier voorkomen zijn kievit, grutto, tureluur, blauwborst, grote karekiet en bruine kiekendief. ’s Winters verblijven periodiek grote groepen kolganzen, soms wel enkele duizenden, kieviten, goudplevieren, wulpen,  eenden  en bonte  strandlopers  in het gebied. De  kolganzen gebruiken het gebied om te fourageren, ze overnachten dan meest op de Hooge Platen in de Westerschelde. Ook de andere groepen overwinteraars pendelen regelmatig tussen binnendijkse en buitendijkse gebieden.

In het water zwemmen vissen als drie- en tiendoornige stekelbaars, karper, baars en kolblei en voorn.

Bezoeken

Er ligt een uitkijkplateau aan de parallelweg van de N676. Vandaar heeft u een prachtig uitzicht over het gebied. Het gebied is niet vrij toegankelijk.

Vanaf het bordes heb je een prachtig zicht over de kreek!

Adres

N676
Breskens.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring