Programma Natuur & Landbouw

Het programma Natuur & Landbouw draait om het realiseren van meer natuurinclusieve landbouw in Zeeland. Natuurinclusief boeren heeft voordelen voor de natuur vanwege een toename van insecten en weidevogels. En voordelen voor de boer omdat er een gezonder akkerland ontstaat. De hele samenleving profiteert van een eco- en voedselsysteem dat beter in balans is. Stichting Het Zeeuwse Landschap is op dit moment betrokken bij Topgebied Burghsluis en Topgebied Groede. Binnen deze projecten wordt in totaal samengewerkt met 13 agrariërs en meerdere projectafhankelijke partijen. Lees hieronder meer over de inhoud van het programma.

Waarom we het doen
In het verleden leefden er veel insecten en akkervogels op landbouwgrond. De afgelopen eeuw is de leefbaarheid hier sterk afgenomen door de intensivering van landbouw en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Stichting Het Zeeuwse Landschap zet zich daarom in om de natuurwaarden op landbouwgrond te herstellen door natuurinclusieve landbouwmaatregelen in Zeeland te stimuleren. De impact van deze maatregelen heeft een grote potentie omdat Nederland voor meer dan 50% uit landbouwterrein bestaat.

Hoe we het doen
Om meer natuurinclusieve landbouw te realiseren werkt Stichting Het Zeeuwse Landschap als projectleider met verschillende partners om landbouwgebieden met veel potentie te selecteren. Per gebied wordt vervolgens geïnventariseerd welke samenwerkingsverbanden tot stand kunnen komen en welke maatregelen genomen kunnen worden. Dit gebeurt in overeenstemming met de betrokken partners. Maatwerk, kennisdeling en samenwerking staan binnen deze projecten centraal.

Belangrijke maatregelen die vaak getroffen worden zijn:

  • Het toepassen van strokenteelt waarbij een perceel ingedeeld wordt in stroken met verschillende gewassen die niet gelijktijdig geoogst worden. Hierdoor ontstaat een natuurlijk robuust systeem, waarin ziekten en plagen minder kans krijgen. Daarnaast biedt het broedplaatsen en schuilgelegenheden voor vogels;
  • Het laten overwinteren van stoppels van maïs of tarwe. Deze maatregel zorgt voor dekking en voedsel voor insecten en vogels tijdens de wintermaanden;
  • Het dun inzaaien van het stoppelveld met groenbemester zorgt voor extra voedsel en dekking voor vogels en insecten tijdens de wintermaanden. Daarnaast draagt deze maatregel bij aan de kwaliteit van de bodemstructuur;
  • Het realiseren van een keverbank door een verhoogde strook grond in te zaaien met grassen en kruiden. Dit is een ideale leefomgeving voor insecten;
  • Het inrichten van akkerranden op een manier die aansluit op de behoeften van de insecten en vogels door de akkerrand in te zaaien met een inheems kruidenmengsel;
  • Het aanplanten van inheemse struiken en struweelvormers om ruigtehoekjes te creëren voor vogels en insecten.

Resultaten van deze projecten
Door deze natuurinclusieve maatregelen te nemen ontstaat er een natuurlijk en gezond leefgebied voor insecten en akkervogels. De insecten zorgen voor een natuurlijke plaagbestrijding waardoor minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn, terwijl akkervogels profiteren van de toename van het aantal insecten. Herstel van de biodiversiteit op landbouwgrond heeft daarnaast ook een positieve impact op de omliggende natuur.

Tegelijkertijd profiteert de boer van gezondere landbouwgrond als resultaat van een natuurlijkere en een minder intensieve verbouwing. Het akkerland is door de verbeterde bodemkwaliteit ook beter bestemd tegen droogte en wateroverlast. Hierdoor ontstaat meer volhoudbare en duurzame landbouw. Een natuurinclusief landbouwsysteem heeft dus voordelen waarvan de hele samenleving profiteert.

Huidige projectlocaties
Stichting Het Zeeuwse Landschap werkt samen met partners bij Topgebied Burghsluis en Topgebied Groede. Hier zijn in samenwerking natuurinclusieve landbouwgebieden gerealiseerd. De agrariërs passen onder andere strokenteelt toe, laten stoppels overwinteren en hebben akkerranden ingericht op basis van de behoeften van de akkervogels en insecten die hier leven. Deze gebieden worden actief gemonitord door Stichting Het Zeeuwse Landschap om de resultaten vast te leggen. De maatregelen zorgen voor positieve resultaten voor zowel de agrariër als de natuur.

Partners strokenteelt
Een deel van onze strokenteelt percelen zijn onderdeel van het project: ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’. Dit is een uniek samenwerkingsproject met landbouworganisaties. De facetten van strokenteelt worden onderzocht vanuit verschillende oogpunten.

Het project wordt mede gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). Dit programma ontvangt een financiële bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.

Contact
Geïnteresseerd in meer informatie over natuurinclusieve landbouw of een gerelateerde samenwerking? Neem contact op met Jordan-Lee Hoeneveld voor regio Zeeuws-Vlaanderen en Suzanne van de Straat voor Schouwen-Duiveland en de Bevelanden of bel naar 0113-569110 (algemeen nummer).

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring