Grenspark Groot Saeftinghe

Op de grens van Zeeland en Vlaanderen ontstaat een robuust en uniek grensoverschrijdend natuurgebied: Grenspark Groot Saeftinghe. Het Zeeuwse Landschap, beheerder van Het Verdronken Land van Saeftinghe, werkt samen met zeven Vlaamse en Nederlandse partners aan de realisatie. Het getijdennatuurgebied omvat straks 4700 hectare unieke natuur, van brakwaterschorrengebieden tot natte weidegebieden!

Het Verdronken Land van Saeftinghe met aangrenzend de natuurontwikkeling in de Hedwige-Prosperpolder, de Prosperpolder-Noord, de Oude Doelpolder en de Nieuwe Arenbergse polder vormen straks een groot aaneengesloten estuarien natuurgebied.
De ligging is uniek met de haven als het economische gezicht van de Westerschelde en het grensoverschrijdende natuurgebied als het natuurlijke gezicht.

Bezoekers kunnen hier in de nabije toekomst de weidsheid van de Westerscheldenatuur ervaren, het spel van wind en water op de grens van land en zee, en genieten van de prachtige natuur met bijzondere en zeldzame vogels, zoals zeearenden, bruine kiekendief, tureluurs, lepelaars en blauwborsten. Het grenspark groeit daarmee uit tot het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa.

Kijk hier voor alle actuele informatie over het Grenspark.

 

Internationale samenwerking

De ontwikkeling van het Grenspark is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie met een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro via Interreg Vlaanderen-Nederland. Lees er hier meer over.

Partners
De komende drie jaar werken onder andere de onderstaande partners samen met Het Zeeuwse Landschap om het Grenspark vorm te geven:

 • Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland Waas en Hulst

 • Waterwegen en Zeekanaal NV

 • Provincie Zeeland

 • Agentschap voor Natuur en Bos

 • Havenbedrijf Antwerpen

 • Vlaamse Landmaatschappij

 • Stichting Het Zeeuwse Landschap

 • Natuurpunt Antwerpen Noord vzw

Het Zeeuwse Landschap

Het Zeeuwse Landschap richt zich - als beheerder- met name op het kerngebied Verdronken Land van Saeftinghe. Bijdragen bestaan uit:

 • samenwerking: bijdragen aan de gezamenlijke visie en beheerplan Nederland-Vlaanderen;

 • een haalbaarheidsstudie naar het creëren van een broedvogeleiland voor kustbroedvogels;

 • het verkennen van en creëren van meer mogelijkheiden voor passende natuurbeleving: een belevingsas langs de Gasdam, een wandeling met bijzondere uitkijkpunten. Kerngedachte hierbij is dat verstoring wordt voorkomen: want wat is er mooier dan vogels tijdens hun gewone bezigheden bestuderen?

 • het optimaliseren van onderzoeksfaciliteiten: meten is weten. Het gebied is een belangrijk rust- en fourageergebied op de trekroute van veel vogelsoorten.

Natuurontwikkeling Inlaag Paal

Inlaag Paal is een natuurgebiedje van slechts 3,4 hectare bij het gehucht Paal. Dankzij de herinrichting, waarvan de eerste fase is uitgevoerd en de tweede in voorbereiding is, zijn de natuurwaarden hiervan fors toegenomen en zullen naar verwachting nog verder verbeteren.

Veertig jaar geleden was het nog onderdeel van het schor van Saeftinghe, tot hier in 1978 de dijk op Deltahoogte werd gebracht. Door een rechtlijniger dijktracé kwam wat schor binnendijks te liggen. In 1994 kwam dat in beheer bij Het Zeeuwse Landschap. Het oude geulenpatroon was er nog steeds zichtbaar, maar de natuurwaarde was echter zeer beperkt. Daarom maakten we een inrichtingsplan met als belangrijkste maatregelen: de voormalige geulen beter zichtbaar maken, een plasdras-zone realiseren en de waterstanden verhogen.
Eind 2017 zijn de maatregelen dankzij cofinanciering door het Interregproject Grenspark Groot Saeftinghe uitgevoerd. Met resultaat: het oppervlak water nam in de herfst en winter sterk toe en dat trok de beoogde vogels aan! Diverse steltlopers, eenden- en ganzensoorten laten zich sindsdien in grotere aantallen zien. Ze komen tijdens hoogwater om hier te drinken, zich te wassen en wat te rusten of nog te foerageren, om bij eb weer naar de buitendijkse gebieden in de Westerschelde te gaan. Bijzonder dat zo’n 'snippertje' meerwaarde heeft voor de grootschalige buitendijkse natuur.

Momenteel bereiden we een tweede fase van de inrichting voor, voor nog meer ondiepe plassen. Daarmee zullen de aantallen vogels verder toenemen en worden ze bovendien zichtbaarder voor de bezoekers van het Grenspark.
Een gift van 15.000 euro door een zeer gulle donateur maakt de tweede fase mogelijk. We zijn daar heel dankbaar voor!

Contact

Jan-Joris Midavaine
Stichting Het Zeeuwse Landschap
Postbus 25
4450 AA Heinkenszand
j.j.midavaine@hetzeeuwselandschap.nl
+31 (0)113-569110

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring