Grenspark Groot Saeftinghe

Stichting Het Zeeuwse Landschap, beheerder van Het Verdronken Land van Saeftinghe, werkt samen met zeven Vlaamse en Nederlandse partners aan de realisatie van het gebiedsontwikkelingsproject Grenspark Groot Saeftinghe. Het overkoepelende doel van dit project is het versterken van de verbinding tussen natuur, landbouw en haven.

Binnen Grenspark Groot Saeftinghe zet Stichting Het Zeeuwse Landschap zich in voor de realisatie van het nieuwe buitendijkse natuurgebied dat grenst aan Het Verdronken Land van Saeftinghe. Daarnaast werkt Stichting Het Zeeuwse Landschap mee aan projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw binnen Grenspark Groot Saeftinghe. De te nemen maatregelen zullen de biodiversiteit in de omgeving versterken.

Waarom we het doen
Grenspark Groot Saeftinghe belooft een uniek gebied van internationale allure te worden. Het doel van Stichting Het Zeeuwse Landschap is om de maatregelen ten behoeve van de natuurwaarden in en rondom het gebied te waarborgen en te bevorderen. Er liggen veel kansen voor een groot aantal vogel- en insectensoorten. Als natuurbeheerder zet Stichting Het Zeeuwse Landschap haar expertise in om hier samen met de betrokken partners een succes van te maken. Daarnaast is Stichting Het Zeeuwse Landschap betrokken vanuit de positie als beoogd beheerder van het natuurgebied en eigenaar van het nieuwe veldstation.

Hoe we het doen
In samenwerking met de partners wordt er binnen Grenspark Groot Saeftinghe gewerkt aan het realiseren van een nieuw natuurgebied. Het natuurgebied dient als uitbreiding van het Verdronken Land van Saeftinghe dat onder het beheer van Stichting Het Zeeuwse Landschap valt. Lees hieronder meer over de maatregelen die de natuur binnen het Grenspark tegemoet komen.

 • Het grootste voordeel voor de natuur is de uitbreiding van het leefgebied in het Westerschelde estuarium. Binnen het nieuwe natuurgebied van het grenspark worden verschillende landschapstypes gerealiseerd. Dit zijn estuaria, graslanden, waterplassen en moerassen. De diversiteit aan landschapstypes biedt kansen voor weide-, moeras- en kustvogels evenals overwinteraars en trekvogels als rust-, broed- en foerageerplaats. Daarnaast zullen insecten zoals de zeldzame argusvlinder, schorzijdebij en schorviltbij profiteren van een grotere leefomgeving.

 • Het veldstation staat binnen de grenzen van het natuurgebied en dient als onderzoeksstation ter vervanging van het oude zomerverblijf. Vanuit het veldstation worden vogelringactiviteiten en onderzoeksactiviteiten hervat en worden nieuwe onderzoekactiviteiten opgestart. De resultaten van deze activiteiten zullen een bijdrage leveren aan internationale kennis over de waarde van het getijdengebied, schorvorming en trekvogels. Deze kennis komt ook van pas bij het beheer van Saeftinghe. Meer informatie over het veldstation is hier te vinden: Bouw nieuw veldstation in Grenspark Groot Saeftinghe.

 • Het creëren van broedeilanden binnen Grenspark Groot Saeftinghe zorgt ervoor dat grondbroedende vogels veilig kunnen broeden. Grondpredatoren kunnen de eilanden namelijk niet bereiken. Dit moet ervoor zorgen dat het broedsucces toeneemt. Er zijn al broedeilanden gecreëerd op het Vlaams grondgebied binnen het Grenspark. Verder biedt de Plaat van Walsoorden kansen om als veilig broedgebied te dienen. Meer informatie over het project rondom broedeilanden is hier te vinden: LIFE IP Deltanatuur | Het Zeeuwse Landschap.

 • Het realiseren van meer natuurinclusieve landbouw voegt veel toe aan de biodiversiteit op de landbouwgrond rondom de natuurkern van Grenspark Groot Saeftinghe. Natuurinclusief boeren is vooral in het voordeel van akkervogels en insecten die op landbouwakkers voorkomen. Stichting Het Zeeuwse Landschap is hierbij betrokken voor de monitoring van doelsoorten en het meedenken over natuurinclusieve maatregelen in het landbouwgebied. Meer informatie over de inzet van Stichting Het Zeeuwse Landschap binnen en buiten het Grenspark op het gebied van natuurinclusieve landbouw is hier te vinden: Programma Natuur & Landbouw.

Tussenresultaten
Binnen de gebiedsontwikkeling van het Grenspark Groot Saeftinghe zijn een aantal belangrijke tussenresultaten geboekt die nu al een bijdrage leveren aan de natuur. Deze resultaten zijn gerealiseerd binnen Interreg-project Grenspark Groot Saeftinghe (2016-2020):

 • Er is een grensoverschrijdende beheervisie voor Grenspark Groot Saeftinghe opgesteld. Een consistente aanpak in het Nederlandse en Belgische deel van het natuurgebied moet ervoor zorgen dat kansen op het gebied van het herstel en de ontwikkeling van de biodiversiteit in de regio benut worden.

 • Het natuurgebied Inlaag Paal in Grenspark Groot Saeftinghe is ingericht. Hier profiteren watervogels, kustvogels en ganzen op dit moment al van. Meer informatie over dit unieke gebied is hier te vinden: Natuurontwikkeling Inlaag Paal.

 • Er is een Haalbaarheidsstudie rondom het 7-eilandenplan uitgevoerd. Uit deze studie blijkt dat het realiseren van broedeilanden op de Plaat van Walsoorden haalbaar is. Op de Hooge Platen wordt op dit moment een vergelijkbaar project uitgewerkt. Als deze pilot succesvol is, dan worden er stappen ondernomen om het plan op de Plaat van Walsoorden uit te voeren.

Een deel van deze ontwikkelingen van het Grenspark zijn mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie met een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro via Interreg Vlaanderen-Nederland. Lees er hier meer over.

Beoogde resultaten
Binnen Grenspark Groot Saeftinghe zet Stichting Het Zeeuwse Landschap zich in voor de kansen voor de natuur. Het uiteindelijke doel is om in samenwerking met de betrokken partners een uniek getijdengebied van 4700 hectare te realiseren. Het natuurgebied zorgt voor volop kansen als rust-, broed- en voedselplek. Stichting Het Zeeuwse Landschap is beoogd beheerder van het te ontwikkelen natuurgebied. Ook buiten de kernnatuur zet Stichting Het Zeeuwse Landschap zich in voor het bevorderen van biodiversiteit in het gehele grenspark door te participeren in projecten en deel te nemen aan bijeenkomsten met lokale stakeholders.

Daarnaast biedt het veldstation volop kansen om onderzoeks- en ringactiviteiten te hervatten en nieuwe onderzoeksactiviteiten op te zetten binnen dit unieke natuurgebied. Deze inzichten gaan een bijdrage leveren aan internationale kennis en worden ook gebruikt bij het beheer van Saeftinghe.

Partners
Stichting Het Zeeuwse Landschap is in mei 2021 een samenwerkingsovereenkomst voor 5 jaar aangegaan met de onderstaande partners. Samen met deze partners wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen binnen Grenspark Groot Saeftinghe.

 • Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland Waas en Hulst;

 • Waterwegen en Zeekanaal NV;

 • Provincie Zeeland;

 • Agentschap voor Natuur en Bos;

 • Havenbedrijf Antwerpen;

 • Vlaamse Landmaatschappij;

 • Natuurpunt Antwerpen Noord vzw.

Kijk hier voor alle actuele informatie over Grenspark Groot Saeftinghe.

Contact

Heeft u vragen over het Grenspark Groot Saeftinghe project? Neem dan contact op met Jan Joris Midavaine (Projectmanager Grenspark Groot Saeftinghe binnen Stichting Het Zeeuwse Landschap) of bel naar 0113-569110 (algemeen nummer).

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring