Natuurbeheer 
Het Zeeuwse Landschap, als één van de provinciale Landschappen, maakt gebruik van een gezamenlijke kwaliteitsstandaard van LandschappenNL en is officieel erkend als gecertificeerd natuurbeheerder. (Gedragscode Natuurbeheer 2016-2021)  

Directiesalarissen 
De “Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen” wordt door Het Zeeuws Landschap nageleefd (conform BSD score 395). goededoelennederland.nl  

Jaarverslaglegging
Stichting Het Zeeuwse Landschap hanteert richtlijn 650 voor jaarverslaggeving inclusief aanwijzingen voor kostentoerekening beheer en administratie. 

Reglementen CBF-keurmerk 
Als houder van het CBF-keurmerk volgt Het Zeeuwse Landschap de principes voor goed bestuur van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Hieraan gekoppeld is een Verantwoordingsverklaring (opgenomen in de het Jaarverslag) waarin de Directeur-Bestuurder en Raad van Toezicht verantwoording afleggen over drie principes: 

   1. Het scheiden van de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren. 

   2. Het optimaliseren van de effectiviteit en efficiency van bestedingen. 

   3. Het optimaliseren van de omgang met belanghebbenden. 

  1. In de Verantwoordingsverklaring wordt de klachtenprocedure beschreven; het uitgangspunt is om elke reactie individueel te beantwoorden. 

Conform het Reglement CBF-Erkenning Goededoelenorganisaties (artikel 4) legt Het Zeeuwse Landschap in opeenvolgende meerjarenbeleidsplannen (2014-2018; 2019-2023) het beleid vast dat zij hanteert om haar doelen te bereiken. De organisatie concretiseert dit beleid in praktische maatregelen en programma’s die onderdeel zijn van de meerjarenbeleidsplannen, teneinde de gewenste verbeteringen te realiseren.  

Het Zeeuwse Landschap licht jaarlijks in haar online geplaatste jaarverslagen toe welke resultaten de organisatie heeft bereikt op de verschillende werkvelden, zoals die in de meerjarenbeleidsplannen aan de orde komen. 

Het Zeeuwse Landschap hanteert in het kader van de door het CBF gestelde eisen een integriteitsbeleid met een meldpunt

Het CBF-Erkenningspaspoort geeft transparantie in één oogopslag. De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren. 

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. 

Bekijk ons CBF-Erkenningspaspoort