Het Zeeuwse Landschap hanteert een integriteitsbeleid dat de normen stelt die wij belangrijk vinden voor integer handelen, zowel binnen de organisatie als de verhouding tot andere, bij ons betrokken partijen.

Als donateur, bezoeker van onze natuurgebieden of in een andere relatie met ons, kun je rekenen op de zorgvuldigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van Stichting Het Zeeuwse Landschap. Je vertrouwen in ons vinden wij belangrijk en daarom staat integriteit hoog op de agenda.  

Doel
Het Zeeuwse Landschap is er op gericht misstanden en schendingen zoveel mogelijk te voorkomen. Tegelijkertijd wordt serieus omgegaan met vermoedens van misstanden en schendingen in het geval deze zich voordoen. Het meldpunt biedt partijen betrokken bij onze organisatie de mogelijkheid om vermoedens van misstanden en schendingen te melden. Het doel van het beleid is meldingen zorgvuldig af te handelen en repressieve en/of preventieve maatregelen te nemen (als gevolg van een melding).

Soorten schendingen
Binnen het integriteitssysteem wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten schendingen:

  • Machtsmisbruik: corruptie, chantage, belangenverstrengeling, lekken van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid;
  • Financieel: fraude, diefstal, misbruik van ter beschikking gestelde goederen of diensten, verwijtbare verspilling; ontduiking van wet- en regelgeving;
  • Interpersoonlijk: discriminatie, intimidatie, pesten, ongewenste intimiteit, geweld, vernedering, seksuele intimidatie, seksueel geweld.

Veilig melden
Het integriteitsbeleid is bedoeld voor situaties waarin het onderling uitspreken van een probleem geen oplossing biedt of zich een situatie voordoet met grote financiële, persoonlijke en imagorisico’s. Melders die handelen overeenkomstig dit beleid, kunnen hun melding doen zonder dat zij daarmee hun arbeidsrechtelijke positie in gevaar brengen.

Meldpunt Integriteit Het Zeeuwse Landschap
Zie of vermoed je dat een werknemer of vrijwilliger van onze organisatie niet integer handelt, geef dat dan door. Denk bijvoorbeeld aan misbruik van bevoegdheden, strafbare feiten of ongewenst gedrag (zoals discriminatie).

Naar het meldingsformulier

Er kan eventueel een externe melding worden gedaan via https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/contact

Twijfel?  
Je kunt ook, voordat je een melding doet, overleggen met onze vertrouwenspersoon. Bel: 0113-569110 en vraag naar de heer Vermin. 

Wat gebeurt met de melding? 
De Integriteitsfunctionaris beoordeelt je melding. Zo nodig vindt verder onderzoek plaats. 
Onderzoek wordt altijd uitgevoerd in opdracht van de directie. Afhankelijk van de soort schending (wel of niet een strafbaar feit) wordt aangifte bij de politie gedaan. Als blijkt dat sprake is van nalatigheid kan een passende straf worden opgelegd.

Publicatie in het jaarverslag
In het jaarverslag worden de volgende zaken vermeld in relatie tot integriteit:
– Aantal meldingen/schendingen
– Aard van meldingen/schendingen
– De afhandeling van meldingen/schendingen
– Reflectie op eigen integriteitsbeleid