Herenboeren Goes is een burgerinitiatief met de ambitie om samen duurzaam voedsel te produceren door in de nabije omgeving een kleinschalige coöperatieve boerderij op te zetten. Het Zeeuwse Landschap bezit en beheert in 's-Heer Abtskerke de rijksmonumentale Hoeve Van der Meulen met daaromheen 28 hectaren cultuurhistorisch waardevol agrarisch landschap. Binnenkort starten beide organisaties een pilot waarbij op kleine schaal, namelijk op een perceel van 0,1 hectare, al wat geteeld gaat worden om ervaring op te doen op het gebied van kleinschalige natuurinclusieve voedselproductie en samen de mogelijkheden verder te onderzoeken.
Hoeve van der Meulen - Herenboerderij

(foto: Andy Troy Multimedia)

Concept Herenboeren  

Herenboeren is een landelijk concept waarbij per coöperatie 200 huishoudens deelnemen. Hierbij wordt een eenmalige investering gevraagd plus contributie waar tegenover staat dat je wekelijks een groente- en/of vleespakket ophaalt. Een professionele boer produceert seizoens- en vraag gestuurd om voedselverspilling te voorkomen. Denk daarbij aan vollegrondsgroenten, aardappelen, uien, fruit, eieren en vlees van rund, varken en kip. Meehelpen op de boerderij mag, maar hoeft niet. In Nederland zijn er al 14 draaiende Herenboerderijen. Op diverse andere plekken worden voorbereidingen hiervoor getroffen. 

Herenboeren Goes 

Een team van zeven kartrekkers werkt hard aan de mogelijkheid van een herenboerderij in de regio Goes. Er is al veel werk verricht op het gebied van planvorming, vergunningen en contacten met o.a. gemeente, dorpsraad en Angusfokkerij Poelzicht. Het animo en aantal intekeningen van huishoudens is groot. Meer info over dit initiatief is te lezen op goes.herenboeren.nl 

Herenboerderij in Goedentijd

(foto Mark van Stokkom)

Passend bij missie 

De drie pijlers achter Herenboeren, natuurgedreven, sociaal & cultureel verbonden en economisch gedragen, sluiten aan bij de missie en visie van Het Zeeuwse Landschap. We zijn voorstander van kleinschalige natuurinclusieve landbouw, korte ketens en stimuleren dit op diverse manieren binnen en buiten onze terreinen. Daarnaast zoeken we graag naar mogelijkheden om een maatschappelijke functie te geven aan gebouwd en cultuurhistorisch erfgoed in Zeeland om de Zeeuwse identiteit te beschermen. De 17e-eeuwse monumentale Hoeve Van der Meulen ligt op een hoge kreekrug in 's-Heer Abtskerke, met daaromheen karakteristieke hoogstamboomgaarden, kleinschalige akkers en hollebollige weilanden: hier komt het authentieke agrarische landschap tot leven. Meer info over dit gebied vind je op hetzeeuwselandschap.nl  

Flora, fauna en ruimtelijke inpassing 

In gezamenlijkheid worden plannen verder uitgewerkt, waarbij een eerste pilot zal plaatsvinden op een perceel van 0,1 ha. Er worden kansen gezien voor flora en fauna zoals inzet van natuurinclusieve maatregelen (stroken, stoppels, akkerranden, groenbemesters) en het onderzoeken van de wenselijkheid van het in- of doorzaaien van een kruidenrijk mengsel. Ook op gebied van ruimtelijke inpassing zoals watertoevoer, landschapselementen, het houden van een beperkt aantal kleine dieren plus ondersteunende voorzieningen en het beperken van de verkeersbewegingen worden in de uitwerking van concretere plannen meegenomen.