Het snijden van zeegroenten is een oude traditie in onze provincie: Zeeland is terecht trots op haar zilte zaligheden. Zelf je gratis maaltje bij elkaar scharrelen bij het water en in de natuur heeft ook een bijzondere charme. Het Zeeuwse Landschap wil deze traditie in ere houden. Op dit moment vindt deze activiteit echter plaats in gebieden die kwetsbare kustvogels nodig hebben om te overleven, in het broedseizoen. Daarom zoekt Het Zeeuwse Landschap met andere natuurbeheerders, overheden én zeegroentensnijders naar alternatieve locaties voor deze Zeeuwse traditie. Er zijn langs de deltawateren immers nog maar weinig plekken over waar kustbroedvogels ongestoord kunnen broeden, rusten en voedsel kunnen zoeken en die plekken willen we graag koesteren.  

Stapeleffect
Bij de Oosterschelde worden met name de dijken, schorren en slikken door vogels gebruikt om te foerageren, te broeden, te ruien en te rusten tijdens hoogwater. Echter, de beschikbare ruimte voor deze kustvogels staat sterk onder druk. De schorren worden steeds kleiner door zeespiegelstijging en zandhonger. Langs de waterkant wordt het steeds drukker: van wandelaars – met en zonder hond –, vissers en fietsers tot recreanten met een stoeltje en parasol. Op het water neemt de recreatievaart toe. Om de kustbroedvogels van Zeeland te beschermen zijn daarom rondom de Oosterschelde diverse schorren en slikken afgesloten voor betreding, al dan niet jaarrond.  

Beschermde schorren
Afgelopen jaren heeft Provincie Zeeland vergunningen verstrekt voor het snijden van zeegroenten in de afgesloten gebieden in het broedseizoen. Zo zijn in 2022 284 vergunningen verstrekt voor zeven gebieden in de Oosterschelde. Met deze vergunning mogen vergunninghouders elke dag zeegroenten gaan snijden in deze gebieden. Vijf van deze snijgebieden zijn in beheer bij een van de terreinbeherende organisaties: Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Omdat het snijden, vanwege de verstoring van vogels op het schor, één van de factoren is waardoor het niet goed gaat met de kustbroedvogels, willen wij deze traditie anders invullen zodat de traditie overeind blijft maar tegelijkertijd de kustbroedvogels ruimte houden om te broeden, foerageren en rusten. 

Meer balans
Gezamenlijk met alle betrokken partijen zoeken wij naar een betere balans. Zo is er al gekeken naar alternatieve locaties waar de effecten op de Oosterscheldenatuur minder groot zijn of een strippenkaart zodat de verstoring beperkt is. Ook hebben de terreinbeherende organisaties aanvullende voorwaarden gesteld aan het snijden van zeegroenten om deze activiteit niet te laten plaatsvinden in de meest kwetsbare tijd (hoogwater). Helaas gaat de druk op de natuur niet voldoende naar beneden: er lopen nog steeds te veel mensen op het schor. Daarom hebben de terreinbeheerders aangegeven dat het aantal vergunningen in hun gebieden de tot 2026 af te bouwen naar nul én dat zij in de tussentijd graag met alle partijen blijven zoeken naar andere (nieuwe) gebieden voor het snijden van zeegroenten. Op deze manier werkt Het Zeeuwse Landschap samen met de Provincie en betrokken partijen aan nieuw beleid dat recht doet aan een mooie traditie én aan onze kwetsbare natuur.

Bekijk alle standpunten

Zeegroente snijden Zeekraal