Introductie

De grote wateren in Nederland: de Zuidwestelijke Delta, Noordzee, IJsselmeer en de Wadden zijn van belang voor de internationale biodiversiteit. Ze fungeren als broed- en overwintergebied, wegrestaurant en rustplaats voor kust-trekvogels. En denk ook aan de functie als kraam-en kinderkamer voor vissen en andere zeedieren. Het bruist hier van het leven! LIFE-IP-Deltanatuur is een Europese subsidie die projecten stimuleert en financiert die deze belangrijke natuur beschermen. Binnen LIFE-IP-Deltanatuur werkt Het Zeeuwse Landschap samen met de Vogelbescherming aan een broedeiland in de Delta. 

Visdief met juveniel

Waarom

De Nederlandse overheid heeft een opgaven geformuleerd voor behoud, herstel en verbetering van de natuurwaarden van deze wateren in Nederland. Als Zeeuwse natuurorganisatie helpen we graag bij het realiseren van deze plannen. De bescherming van de grote wateren is belangrijk voor de natuurwaarden in Zeeland. Een groot deel van de natuur en biodiversiteit in Zeeland is afhankelijk van de Deltawateren. 

Dwergsternnest in zand

Resultaten

Het deelproject waar Het Zeeuwse Landschap samen met Vogelbescherming Nederland aan werkt is het eerste uitvoeringsproject van het 7-eilandenplan. De kennis die met deze eerste uitvoering opgedaan wordt kan ook gebruikt worden als basis voor andere vergelijkbare eilanden in de Zuidwestelijke Delta. We hopen met dit project wat te kunnen betekenen voor de instandhouding van kust(broed)vogels, waarmee we een steentje bijdrage aan het behalen van de Natura2000 doelstellingen zoals beschreven in het Beheerplan Deltawateren. 

Partners

Het Nederlandse LIFE-IP-Deltanatuur bestaat uit projecten van het ministerie van Economische Zaken, die zijn gericht op generieke opgaven rond natuur in de grote wateren. Daarnaast zijn er ruim 20 projecten waarbinnen wordt gewerkt aan herstel en verbetering van deltanatuur in de grote wateren: de wateren in de zuidwestelijke Delta, grote Rivieren, IJsselmeer, Wadden en Noordzee. In pilots leren de partners van elkaar op gemeenschappelijke thema’s en knelpunten, en worden samen oplossingen ontwikkeld. Bijvoorbeeld over hoe het herstel van natuurlijke processen en dynamiek kan samengaan met waterveiligheid en economie. 

Naast het ministerie van Economische Zaken, werken ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en natuurorganisaties samen aan de uitvoering van de projecten. Deze partijen dragen 40% van de kosten. 

Life-IP-Deltanatuur logo

Vanuit het Europese programma “LIFE IP Deltanatuur”, dat een looptijd heeft van 6 jaar, worden diverse maatregelen en projecten bekostigd. Het gaat om 10 miljoen euro, waarmee een programma van projecten met 60% gefinancierd is. 

Lees hier en hier meer over Life-IP-Deltanatuur in de Zuidwestelijke Delta.