1. Het beleid van Stichting Het Zeeuwse Landschap is gericht op naleving van de geldende regels inzake privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ter uitvoering van die verordening gegeven nationale regelingen (tezamen hierna: “AVG”), de Wet Politiegegevens (tezamen hierna: "WPg) en de inhoud van de aan deze notitie gehechte privacyverklaring. 

2. Stichting Het Zeeuwse Landschap draagt zorg voor bekendheid van de privacyverklaring door plaatsing op de website van de stichting. 

3. Stichting Het Zeeuwse Landschap eist van alle partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens (waaronder begrepen die van donateurs en werknemers), dat zij daarmee zorgvuldig en conform de AVG en WPg omgaan. Met derden, die noodzakelijkerwijze in een positie komen waarin zij toegang hebben tot persoonsgegevens van de Stichting wordt vooraf een verwerkersovereenkomst gesloten waarin adequate afspraken worden gemaakt die de vereiste zorgvuldigheid conform de AVG en WPg zeker stellen.  

4. Stichting Het Zeeuwse Landschap verzamelt niet meer gegevens dan noodzakelijk en gebruikelijk voor het uitvoeren haar taken, waaronder begrepen personeelsadministratie, personeelswerving en beheer van bestanden van donateurs en vrijwilligers.  

5. Stichting Het Zeeuwse Landschap treft de treft de passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om de veiligheid van elektronische gegevens te waarborgen en schakelt daar zo nodig externe ondersteuning voor in. 

6. Eén natuurlijk persoon is privacy officer (tezamen hierna "PO") en zorgt voor het beheer en de verwerking van de persoonsgegevens die berusten bij de Stichting. De PO is ofwel de directeur-bestuurder of rapporteert aan hem/haar. Dit is niet meer dan een werkverdeling. Zij doet niet af aan het (wettelijk) gegeven, dat de Stichting de verwerkingsverantwoordelijke is en dat het bestuur (de directeur-bestuurder) de verantwoordelijkheid draagt voor de naleving van wettelijke regels, waaronder de AVG en WPg.  

7. Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft boa’s in dienst. Deze boa’s kunnen in bepaalde gevallen persoonsgegevens verwerken. De Stichting heeft daarom verplicht een externe functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld in de zin van de AVG en WPg. Deze FG kan worden benaderd via vrauwdeunt-consultancy@ziggo.nl t.a.v. F.A.Th. Vrauwdeunt of telefonisch via 06-53319395. De FG is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De FG adviseert de Stichting over het privacy- en beveiligingsbeleid en let op de uitvoering daarvan.  Zie voor meer informatie www.privacyvragenbrs.nl

8. Toegang tot de persoonsgegevens wordt alleen verstrekt met toestemming van de PO en alleen voor de doelen waarvoor de Stichting over deze gegevens beschikt.  

9. Met derden, die noodzakelijkerwijze in een positie komen waarin zij toegang hebben tot persoonsgegevens wordt vooraf een verwerkersovereenkomst gesloten.   

10. Verzoeken van betrokkenen om inzage, een kopie, beperking van de verwerking, rectificatie en overdracht van persoonsgegevens en verwijdering ervan uit de bij de Stichting berustende verzameling persoonsgegevens worden binnen twee werkweken beantwoord en leiden – tenzij praktische bezwaren dat onmogelijk maken of de aanpassing tot onjuistheden zou leiden - tot de gevraagde aanpassing. 

11. Nieuwe donateurs worden bij aanvang van het donateurschap gewezen op hun rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de privacyverklaring van de Stichting.  

12. De directeur-bestuurder plaatst tenminste éénmaal per jaar de naleving van de AVG en WPg in het afgelopen jaar op de agenda van de Raad van Toezicht. 

Hieronder vind je meer informatie over het soort gegevens dat wij verzamelen en de manier waarop deze gegevens gebruikt worden.  

Je persoonsgegevens worden door Stichting Het Zeeuwse Landschap onder andere verwerkt om: 

 • Een donateurschap aan te gaan en te onderhouden (o.a. het versturen van donateurspassen, het donateurstijdschrift en contact op te nemen met u bij vragen); 
 • Begunstigingen zoals giften en schenkingen te verwerken; 
 • Het behandelen van een sollicitatie en aangaan van een arbeidsovereenkomst; 
 • Het behandelen van een sollicitatie voor vrijwilligerswerk en aangaan van een vrijwilligersovereenkomst; 
 • Het aangaan en uitvoeren van verschillende overeenkomsten zoals huur- en pachtovereenkomsten; 
 • Het verwerken van een aanmelding voor een activiteit of een aanvraag voor een groepsactiviteit; 
 • Marketingactiviteiten zoals de nieuwsbrief; 
 • Wijzigingen in persoonlijke gegevens doorgegeven via onze website-formulieren; 
 • Vragen te beantwoorden die per mail of het contactformulier worden gesteld; 
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
   

Stichting Het Zeeuwse Landschap verwerkt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel. Afhankelijk van het doel verwerken we onder andere de volgende gegevens: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Adresgegevens 
 • Geboortedatum 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Bankrekeningnummer 
 • Paspoortnummer (voor huur- en arbeidsovereenkomsten) 
 • Kledingmaat (voor vrijwilligers) 
   

Correctheid
Door het delen van je persoonsgegevens geef je aan dat deze juist en volledig zijn. Stichting Het Zeeuwse Landschap past je gegevens aan op verzoek als je vaststelt, dat gegevens die berusten bij Het Zeeuwse Landschap onverhoopt niet blijken te kloppen.  

Beveiliging 
Het Zeeuwse Landschap heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Marketingactiviteiten 
Wij gebruiken persoonsgegevens om analyses te maken. Deze moeten zorgen voor een betere dienstverlening. De persoonsgegevens worden ook gebruikt om onze nieuwsbrief te versturen en het donateurstijdschrift naar onze donateurs. Wij houden statistieken van onze nieuwsbrief bij om onze nieuwsbrief af te stemmen op interesses van onze nieuwsbriefontvangers.  

Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om je af te melden. 

Communicatie 
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting Het Zeeuwse Landschap of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. E-mails met persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. 

Cookies 
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze website kunnen verbeteren en diensten hierop kunnen afstemmen.  

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting Het Zeeuwse Landschap of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.  

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en “services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser”. 

Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in ons cookiebeleid

Beeldmateriaal 
Beeldmateriaal waarop iemand duidelijk herkenbaar is worden alleen geplaatst met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de persoon in beeld, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Op verzoek van de betrokkene, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger zullen foto’s waarop iemand goed herkenbaar is verwijderd worden. Zo’n verzoek dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan per e-mail naar info@hetzeeuwselandschap.nl. Belangrijk is dat je daarin je contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met een duidelijke beschrijving van de foto en waar je deze gepubliceerd hebt gezien. 
 
De privacy officer van Het Zeeuwse Landschap zal het verzoek doorgeven aan de betreffende redactie of websitebeheerder, die vervolgens met je in overleg zal treden. Levert dat geen overeenstemming op, dan wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. Je krijgt van Het Zeeuwse Landschap een schriftelijk reactie naar aanleiding van je bezwaar. 
 
Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verzameld zijn. Maar soms zijn wij verplicht om de gegevens langer te bewaren. 

Vragen en feedback  
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:  

Stichting Het Zeeuwse Landschap 
Postbus 25 
4450 AA Heinkenszand 
info@hetzeeuwselandschap.nl 
0113-569110 

De privacy voorwaarden kunnen zonder voorafgaande aankondiging, te allen tijde worden gewijzigd worden door Stichting Het Zeeuwse Landschap. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Voor vragen over verwerking, inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens of klachten, kan je contact opnemen met info@hetzeeuwselandschap.nl. Vrijwilligers kunnen hiervoor contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator.  

Wanneer je niet tevreden bent over hoe Stichting Het Zeeuwse Landschap omgaat met uw privacy, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de website van de AP.