LIFE IP Deltanatuur

De grote wateren in Nederland, de Zuidwestelijke Delta, Noordzee, IJsselmeer en de Wadden, hebben bijzondere natuurwaarden en zijn van internationaal belang. Ze fungeren als wegrestaurant en pleisterplaats voor kust-trekvogels, en ook als broed- en overwintergebied. En denk ook aan de functie als kraam-en kinderkamer en voor vissen en andere zeedieren.

De Nederlandse overheid heeft daarom opgaven geformuleerd voor behoud, herstel en verbetering van de natuurwaarden van deze wateren in Nederland. Dit brengt nogal wat werk met zich mee. Vanuit het EU programma “LIFE IP Deltanatuur”, dat een looptijd heeft van 6 jaar, worden diverse maatregelen en projecten bekostigd. Het gaat om 10 miljoen euro, waarmee een programma van projecten met 60% gefinancierd is.

Naast het ministerie van Economische Zaken, werken ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en natuurorganisaties samen aan de uitvoering van de projecten. Deze partijen dragen 40% van de kosten.

Veelheid aan projecten

Het Nederlandse LIFE IP Deltanatuur bestaat uit projecten van het ministerie van EZ, die zijn gericht op generieke opgaven rond natuur in de grote wateren. Daarnaast zijn er ruim 20 projecten waarbinnen wordt gewerkt aan herstel en verbetering van deltanatuur in de grote wateren: de wateren in de zuidwestelijke Delta, grote Rivieren, IJsselmeer, Wadden en Noordzee. In pilots leren de partners van elkaar op gemeenschappelijke thema’s en knelpunten, en worden samen oplossingen ontwikkeld. Bijvoorbeeld over hoe het herstel van natuurlijke processen en dynamiek kan samengaan met waterveiligheid en economie.

Het Zeeuwse Landschap: broedvogeleiland 

Het Zeeuwse Landschap werkt in dit grote project samen met Vogelbescherming en de steun van de Provincie Zeeland mee aan een deelproject. Dit deelproject focust op de kustvogels in de deltawateren en de beleving daarvan. Zo onderzoeken we hoe we een broedvogeleiland aan kunnen leggen op een van de platen in de Westerschelde. Dit is bedoeld om met name koloniebroedende kustbroedvogels een nieuwe broedplaats te bieden, dichtbij het voedsel en veilig van weg van verstoring door bezoekers en grondpredatoren. Dit broedvogeleiland is een uitwerking van het 7 eilandenplan (zie ook hieronder).

De ervaringen van dit project kunnen dienen als basis voor andere vergelijkbare eilanden in de Zuidwestelijke Delta.

We hopen met dit project wat te kunnen betekenen voor de instandhouding van kust(broed)vogels, waarmee we een steentje bijdrage aan het behalen van de Natura2000 Doelstellingen zoals beschreven in het Beheerplan Deltawateren.

 

Het Zeven Eilandenplan

Het Zeeuwse Landschap kijkt breder dan alleen de eigen gebieden, waar het aankomt op bescherming van natuur en landschap. We kijken specifiek naar natuurwaarden waar Zeeland op internationale schaal belangrijk voor is; daarom focussen we veel op deltanatuur en akkernatuur.

Voor de deltanatuur lopen er momenteel diverse projecten, die op elkaar inhaken en hetzelfde doel gemeen hebben: het duurzaam in stand houden van kustbroedvogels. Met financiering van de Provincie Zeeland en de expertise van Delta Project Management hebben we het 7-Eilandenplan opgesteld. Dit rapport geeft een overzicht van de stand van zaken van de kustbroedvogels in Zeeland en biedt oplossingen voor de daarin benoemde knelpunten. Het is geen concreet uitvoeringsrapport, maar het geeft een oplossingsrichting en zoomt in op kansrijke locaties.

Building with nature

Een van de belangrijkste aangedragen oplossingen is gestoeld op het succesvolle kustbroedbroedeiland ‘De Bol’ van de Hooge Platen. Het plan is om meer kustbroedvogeleilanden te creëren met natuurlijk materiaal: building with nature. Hierbij haken we in op processen en ontwikkelingen en kijken of er verschillende functies en beheeraspecten met elkaar te koppelen zijn.

Zo kunnen bijvoorbeeld bestaande baggerwerkzaamheden in de Westerschelde worden gebruikt om zo’n eiland op te werpen, waarna het natuurlijke, ecologisch proces kan plaatsvinden. Daarbij evolueert het eiland van een pioniervogelbroedplaats voor sterns, kokmeeuw en zwartkopmeeuw in een tiental jaren naar een broedplaats voor bijvoorbeeld zilver- en kleine mantelmeeuwen, en wellicht ook lepelaars. Soorten die iets minder onder druk staan, maar wel een plaats nodig hebben. Ook om niet in het vaarwater te komen van sterns en kleine meeuwen waarvoor onze delta wel van internationaal belang voor is.

Het Zeeuwse Landschap heeft twee Europese projecten lopen waarmee we de geschetste pannen in het Zeven-eilandenplan oppakken: Life-IP-Deltanatuur. Ook binnen Grenspark Saeftinghe wordt gewerkt aan het 7 Eilandenplan.

Download hier het hele rapport van het Zeven Eilandenplan.

Lees hier en hier meer over Life IP Deltanatuur in de Zuidwestelijke Delta.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring