LandschappenNL heeft samen met 11 organisaties in de Tweede Kamer een landschapspetitie aangeboden, met de oproep: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’. De petitie, met landschapskaart, werd overhandigd door directeur-bestuurder Hank Bartelink en goed ontvangen door de in groten getale aanwezige Kamerleden, die hun paraaf zetten op die plekken op de kaart waar ze zich het meest thuis voelen.

Aanleiding voor de petitie was, dat het hoog tijd wordt dat Nederland het landschapsbeleid krijgt dat het verdient. Zodat er weer een vitaal platteland ontstaat, met ruimte voor duurzame landbouw, voor natuur, voor water en waar ieder mens in een gezonde leefomgeving kan recreëren, sporten, ondernemen, zich veilig kan voelen en van het cultuurlandschap kan genieten. Bartelink: “Landschapsbeleid voor een gezonde toekomst van Nederland, hoort thuis in de ambitie van dit nieuwe kabinet”.  

Vijf punten 

ANWB, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: Samen voor biodiversiteit, NOC-NSF, Federatie Instandhouding Monumenten, de Hollandsche Molen, het Fietsplatform, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, SoortenNL, Vogelbescherming, Wandelnet en LandschappenNL willen met de petitie meer aandacht voor landschap en benadrukken bij de Kamerleden dit op te nemen in het beleid. In de vijf punten vragen zij onder meer om ruimtelijke borging van landschapsbeleid, vooral ook om de landschappelijke kwaliteit en erfgoed te kunnen versterken.  

Verbinding met landschap en streek 

Het rijke cultuurlandschap dat Nederland ooit kenmerkte, is het resultaat van eeuwenlange voedselproductie waarbij landschapselementen als hulp werden ingezet voor beschutting, geriefhout, erfafpaling en inscharen van vee. Mensen zagen hun ‘thuis’ in het streekeigen landschap. Tegenwoordig speelt landschap nog steeds een grote rol bij het oplossen van diverse ruimtelijke vraagstukken, alleen is het helaas te vaak de toevallige uitkomst van allerlei (andere) ruimtelijke doelen (zoals wonen, infra, energie, landbouw). Meer verantwoordelijkheid en regie hierbij zou uitkomst kunnen brengen, met de realisatie van de geplande groenblauwe dooradering als eerste noodzakelijke stap.  

Recreatie en sport 

Veel mensen gaan graag naar buiten om te recreëren en te bewegen in de natuur. Voor een goede gezondheid en vooral ook om lekker te ontspannen. De petitie-ondersteuners vragen ook om de toegankelijkheid van het landschap te versterken voor recreatief gebruik zoals wandelen, fietsen en andere manieren van sport en ontspanning. Hiervoor is het hard nodig dat geïnvesteerd wordt in beheer, onderhoud en dat er ook meer groene buitenruimte beschikbaar komt.  

Begrotingsbehandeling 

De petitie is aangeboden in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV. De aanwezige Kamerleden hebben aangegeven het landschap belangrijk te vinden en blijven bij de minister en de toekomstig minister de waarden van het landschap onder de aandacht brengen.  

Peptitie