Rob van Westrienen
Rob van Westrienen
Directeur-bestuurder van Het Zeeuwse Landschap
Waarom gaan stemmen voor Provinciale Staten en waterschap?

Er komen grote opgaven op Zeeland af. Opgaven die landelijk of wereldwijd spelen en die ook effect hebben op ons Zeeuwse landschap en onze natuur. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek, biodiversiteit, waterkwaliteit, beschikbaarheid van zoet water, landschapskwaliteit, klimaatbestendigheid en waterveiligheid. Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen moeten in de komende jaren op al deze thema’s belangrijke keuzes maken. Bij de verkiezingen op 15 maart 2023 kan je daarop invloed uitoefenen. 

Zeeland is een bijzondere én geliefde plek om te wonen, te werken en te recreëren. De nabijheid van de deltawateren, het unieke weidse landschap en de relatieve rust zorgen voor een fijn woonklimaat. Ook van buiten de provincie komen mensen naar hier om aan de drukte te ontsnappen, te genieten van de mooie natuur, het heldere water, de schone lucht en de weidse horizon. Natuur, landschap en erfgoed zijn dus belangrijke aspecten die Zeeland bijzonder en geliefd maken. Maar niet alleen voor mensen is de Zeeuwse delta een fijne plek, voor veel planten en dieren is hij van levensbelang. Het afwisselende karakter van onze delta zorgt voor veel verschillende leefgebieden, met de daarbij behorende bijzondere planten, insecten en vissoorten. Ook op internationaal niveau is onze provincie heel belangrijk. Zo is Zeeland voor veel vogels van Arctisch Rusland tot zuidelijk Afrika dé plek om tijdens of na de vogeltrek bij te tanken en hun jongen groot te brengen. Het beleid van Provincie Zeeland én Waterschap Scheldestromen heeft grote invloed op deze kwaliteiten: het is daarom van belang dat er bij deze overheden ook een natuur- en landschapsgeluid klinkt.

 

Provinciale Staten: natuur, economie en ruimtelijke ordening

Provincie Zeeland vervult een belangrijke taak in de bescherming en versterking van landschap en natuur. Zo werkt provinciaal beleid door in de inrichting en het beheer van de Zeeuwse natuurgebieden, de bescherming van het Zeeuwse erfgoed én het behoud van de kwaliteit van onze kustlijn en het buitengebied: de omgeving dus waarin wij, dieren en planten leven. Ook verleent de provincie de natuurvergunningen. Daarmee waakt ze over de bijzondere natuurwaarden binnen én buiten natuurgebieden. Het provinciaal beleid werkt op allerlei manieren door in onze leefomgeving. Zo heeft de provincie in de afgelopen jaren paal en perk gesteld aan de bebouwing op de stranden en werkt ze aan een aantrekkelijk buitengebied waar natuur, agrarische activiteit, recreatie, energietransitie én hoogwaterveiligheid hand in hand gaan zonder dat het buitengebied daardoor verrommelt. Dit doet de provincie met vele partijen, zoals boeren, gemeenten, natuurbeheerders als Het Zeeuwse Landschap, het waterschap, recreatieondernemers, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en andere maatschappelijke partijen. Het is belangrijk om het juiste evenwicht te bewaken tussen economie, natuur, landschap, leefbaarheid en recreatie. In sommige gevallen zal dat betekenen dat natuur de belangrijkste functie is voor een gebied, bijvoorbeeld in Natura2000-gebieden, en dat andere functies zich naar de natuurfunctie moeten schikken. Niet alles kan overal. Dat vraagt om een goede provinciale visie en het maken van afgewogen keuzes. Een sterker groen geluid werkt dus positief door in de kwaliteit van jouw leefomgeving. 
Vrouwtjes Grutto in een weiland met boterbloemen

Waterschap: water, hoogwaterveiligheid, bomen en landschap

Een belangrijke taak van Waterschap Scheldestromen is om Zeeland te beschermen tegen hoogwater. Deze taak wordt door alle politieke partijen zeer serieus genomen, dit is immers cruciaal voor het voortbestaan van onze mooie provincie. Echter, het beschermen tegen hoogwater is niet de enige taak van het waterschap. Zo beheert Waterschap Scheldestromen ook 12.513 kilometer waterlopen, 3.578 kilometer wegen, 125.000 bomen, 413 kilometer singelbeplanting en 362 kilometer fietspaden. Waterschap Scheldestromen is daarmee verantwoordelijk voor een belangrijk deel van het landschap van Zeeland, waaronder veel karakteristieke bomen en hagen langs binnenwegen, de met riet omzoomde waterlopen, de dijken en binnenwegen met bloemrijke bermen. Deze landschapselementen zijn niet alleen aantrekkelijk en/of functioneel, maar als leefgebied en ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden van onschatbare waarde voor dieren en planten. Al deze waterlopen, bermen en bomen helpen mee, mits goed beheerd, om Zeeland biodivers, aantrekkelijk en leefbaar te houden. Voor beide taken, hoogwaterveiligheid en landschap, is het van belang dat natuur als vanzelfsprekend wordt meegenomen als een belangrijk onderdeel in de besluitvorming. Ook natuur is een kerntaak voor het waterschap. 

Een andere belangrijke taak van Waterschap Scheldestromen betreft de aanwezigheid van zoetwater. In Zeeland is dit geen vanzelfsprekendheid; dat bleek ook afgelopen zomer toen er meerdere maanden amper regen viel. Tegelijkertijd zien we de laatste jaren een erg nat voor- en najaar. Duidelijk is dat we onze waterhuishouding hierop moeten gaan aanpassen: alleen zo kunnen we de negatieve gevolgen voor natuur, landbouw én maatschappij beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpassen van het peilbeheer, opslag van zoetwater in natte perioden en een strategie om overlast door stevige regenval te voorkomen. Ook hiervoor is een goede visie nodig van waterschapsbestuurders, waarin natuurbelangen als vanzelfsprekend worden meegenomen. 

Kanaal door Walcheren

Daarom gaan stemmen!

Provinciale en waterschapsverkiezingen doen ertoe: de keuzes die de komende jaren in Zeeland over deze complexe onderwerpen moeten worden gemaakt, raken direct jouw leefomgeving, het landschap én de natuur van Zeeland. Met jouw stem bepaal je mede hoe er wordt gekozen. Ga stemmen en geef met je stem natuur en landschap een stem! 

Ga stemmen! Zo heb je invloed op hoe Zeeland er in de toekomst uitziet.
Op welke partij moet ik stemmen? 
Iedere partij legt op het gebied van natuur en landschap andere accenten. Zelfs binnen een politieke partij zijn er verschillen tussen de leden. Het loont daarom om de verkiezingsprogramma’s door te nemen van partijen die je overweegt te stemmen of websites van de verschillende partijen te bezoeken.  

 

In de Menukaart Natuur en Milieu lees je wat we hebben voorgesteld aan de politiek.

Menukaart Natuur en Milieu