De bossen van Clinge, Sint Jansteen en De Wildelanden zijn waterwingebied en in eigendom bij Evides. Het beheer is in handen van Het Zeeuwse Landschap. In 2021 zijn de gebieden door ons geïnventariseerd op broedvogels. Het aantal broedparen nam eerder toe van ruim 1.300 in 2009 naar bijna 2.000 in 2015, maar bleek in 2021 afgenomen tot 1.720 paren.
Achteruitgang
In de bosgebieden is sinds 2018 sprake van massale sterfte van fijnspar. Hierdoor zijn aan naaldhout gebonden soorten als goudhaan en zwarte mees bijna verdwenen. Ook is er een opvallende achteruitgang van een aantal “gewone” bossoorten als merel, tjiftjaf, koolmees, zwartkop en vink. De achteruitgang van deze soorten speelt ook elders in ons land en heeft mogelijk te maken met verzuring van de bodem en afname van bodemleven en insecten, maar ook andere factoren als recreatiedruk, vogelziektes en klimaatverandering kunnen een rol spelen. Goed nieuws is de toename van holenbroeders als boomkruiper en spechten, terwijl ook verschillende zomervogels waaronder bonte vliegenvanger en grauwe vliegenvanger een prima jaar hadden. In de bossen broeden verschillende roofvogels en uilen, maar uitsluitend in de afgesloten delen van het bos. Spectaculair was de ontdekking van de eerste roepende oehoe voor Zeeland!
 
Oplossingen
Om meer zicht te krijgen op oorzaken van achteruitgang van soorten kan bodemonderzoek en onderzoek naar het voorkomen van insecten en bodemdieren een eerste stap zijn. In de Clingse bossen worden al vele jaren nachtvlinders gevangen, deze gegevens zijn voor dit onderzoek van grote waarde. Daarnaast zijn beheermaatregelen als aanplant van autochtone bomen en struiken met goed verterend strooisel en het afsluiten van verstoringsgevoelige percelen in het broedseizoen waarschijnlijk nodig.
Goedhaan op tak in Westkapelle