.

Het kan zijn dat het zomerse geluid van koerende zomertortels binnenkort niet meer te horen is in Nederland. Zomertortels verdwijnen in rap tempo uit ons landschap.
Sinds de jaren ’70 is de West-Europese populatie met meer dan 85% afgenomen. In Nederland gaat de afname nog harder en betreft dit een afname van ca. 97% sinds 1980. Naar schatting van SOVON waren er nog maar 1200-1400 broedparen in 2013 en 2015.

Nederlandse trend gebaseerd op Meetnet Broedvogels (BMP)
© NEM (Sovon, RWS, CBS, provincies)

“IN AGRARISCH CULTUURLANDSCHAP BESTAAT GEBREK AAN NESTGELEGENHEID (DICHTE HOGE STRUWELEN)

EN VOORAL VOEDSEL (VERDWIJNEN GRAANAKKERS EN KRUIDRIJKE HOOILANDEN)”

- VOGELBESCHERMING NEDERLAND-

De zomertortel is in Nederland een zomergast en broedt in kleinschalige landbouwgebieden met heggen en bosjes. De zomertortel eet voornamelijk zaden van granen en onkruidplantjes. Hij overwintert in de Sahel en legt daarvoor zo’n 4000 kilometer af. Daar doet hij ongeveer drie weken over. Er is relatief weinig bekend over de kleinste duif die we in Nederland kennen.
Gebrek aan kennis gecombineerd met een schrikbarende afname van de populatie heeft in mei 2018 geleid tot het Europese ‘International Action Plan’. De afname van deze migrerende duif is namelijk een complex en internationaal probleem. De belangrijkste redenen voor de grote afname zijn niet alleen verdwijning van geschikt habitat in de broedgebieden, maar ook in overwinteringsgebieden in de Sahel. De kans dat de zomertortel de lange reis overleeft is ook niet groot: zowel in Europa als in Afrika wordt de zomertortel volop bejaagd.
In de afgelopen jaren heeft er onderzoek naar trekroutes en overwinteringsgebieden plaatsgevonden vanuit Engeland, Frankrijk en Spanje. In Nederland heeft er weinig tot geen onderzoek plaatsgevonden naar de zomertortel.

Van al de factoren die bijdragen aan de afname is het verlies aan habitat het enige waar we in Nederland direct invloed op hebben. Meer kennis over de habitatvoorkeuren van de Nederlandse zomertortels kan leiden tot gerichte beschermingsmaatregelen.
Om meer inzicht te krijgen in het dagelijkse foerageergedrag van zomertortels tijdens het broedseizoen is dit project opgestart. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar de migratieroutes van de zomertortel.

Doel van het onderzoek
Het opzetten van een ring en GPS onderzoeksproject in Zeeland, om de dagelijkse bewegingen van zomertortels te volgen en inzicht te krijgen in de habitatvoorkeuren en migratieroutes van de resterende populatie.
Daarnaast is het van belang om de kennis te delen en aandacht te vragen voor deze verdwijnende soort.

Werkwijze

Moderne GPS tracking technology geeft gedetailleerde informatie over foerageerlocaties en gebruik van het landschap. Daarnaast zal het inzicht geven in de migratieroute van Nederlandse zomertortels en daarmee bijdragen aan bestaand onderzoek naar migratieroutes en overwintering. Dit onderzoek draagt bij aan een aantal ‘high level research objectives’ zoals in het International Species Action Plan is geïdentificeerd als actiepunten.

  • Identificeren van representatieve broedlocaties
  • Het voorzien van 4 volwassen zomertortels van GPS-trackers
  • Het identificeren van de gebruikte gebieden
  • Landschaps- en gewaskartering van deze gebieden
  • Het volgen van de migratieroute

Download het onderzoeksrapport 2019-2020: Turtle Doves in a Changing Landscape (inclusief Nederlandse samenvatting en aanbevelingen).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jennifer Vreugdenhil  |  jenni.vreugdenhil@gmail.com  |  0031(6)11082915

of kijk op www.zomertortels.nl

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring