Zienswijze Natura2000 aanwijzing Krammer-Volkerak

foto Chiel Jacobusse

Afgelopen weken lag het Natura2000 ontwerp-aanwijzingsbesluit Krammer-Volkerak ter inzage. Daarin staat aangegeven voor welke habitattypen en/of soorten dit gebied wordt aangewezen. De Coalitie Delta Natuurlijk, waar ook Het Zeeuwse Landschap deel van uitmaakt, heeft hierop gereageerd. Want, hoewel we blij zijn dat er eindelijk vaart gemaakt wordt met het aanwijzingsbesluit, zijn we kritisch over de inhoud. Naar onze mening is er onvoldoende aandacht voor de huidige natuurwaarden én is men in het ontwerp-aanwijzingsbesluit uitgegaan van verouderde gegevens.

Verouderde gegevens
Ter onderbouwing van de besluiten zijn verouderde data gebruikt, waardoor een verkeerd beeld ontstaat van de aanwezige populaties vogels.
Zo wordt bijvoorbeeld uitgegaan van slechts 30 paren lepelaars, terwijl een SOVON-telling uit 2015 al melding maakt van 100 paar en wij in 2017 alleen al in de Slikken van de Heen 100 broedparen hebben geteld.
En er lijken soorten onterecht niet te zijn meegenomen in het besluit, zoals de zeearend en de grote en kleine zilverreiger, noch is er rekening gehouden met geregeld voorkomende trekvogels die het gebied als broed-, rui- of overwinteringsgebied gebruiken, zoals de goudplevier, de kievit en de kleine strandloper. Ook over de bever en de meervleermuis wordt in het ontwerp-aanwijzingsbesluit niets vermeld.

Habitattypen
Wij willen dat het Krammer-Volkerak wordt aangewezen als habitattype “vochtige alluviale bossen”. Omdat de afgesloten zeearm geen onderdeel meer uitmaakt van het beneden-rivierengebied is dat nu niet gebeurd. De soorten die hier voorkomen komen echter wel overeen met dit habitattype en de rivieren vanuit Brabant stromen ook het Krammer-Volkerak in. Door aanwijzing van het gebied als dit habitattype wordt de biologische biodiversiteit beter beschermd.

Coalitie Delta Natuurlijk
De Coalitie Delta Natuurlijk bestaat uit Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, het Wereld Natuurfonds, het Zuid-Hollands Landschap, de Zeeuwse Milieufederatie en Het Zeeuwse Landschap.

Meer weten?
Lees dan de volledige zienswijze van de Coalitie Delta Natuurlijk op het ontwerp aanwijzingsbesluit Krammer-Volkerak.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring