Zienswijze CDN op Grevelingen-Volkerak- Zoommeer

Zienswijze CDN op Grevelingen - Volkerak Zoommeer

2 december 2014- De Coalitie Delta Natuurlijk*, waarvan Het Zeeuwse Landschap deel uitmaakt, heeft haar zienswijze op de Rijksstructuurvisie Grevelingen – Volkerak – Zoommeer (RGV) bekend gemaakt.

Van 21 oktober tot 1 december 2014 heeft de RVG ter inzage gelegen. De natuur- en milieuorganisaties in dit gebied, verenigd in de Coalitie Delta Natuurlijk* (CDN), hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hier op te reageren.

De Coalitie Delta Natuurlijk streeft naar een ecologisch gezonde delta, waar natuur, veiligheid en economie duurzaam in balans zijn. Voor onze organisaties is hiervoor het herstel van het estuariene karakter nodig. Dit betekent dat de verbindingen tussen bekkens weer hersteld worden waardoor zoet- en zout water zich op natuurlijke wijze mengen met bijbehorende getijbewegingen en sedimenttransport.

De organisaties die zijn aangesloten bij de CDN zijn zich ervan bewust dat systeemherstel in de delta leidt tot een gedeeltelijk verlies van de huidige hoge natuurwaarden van de Grevelingen en het Krammer – Volkerak – Zoommeer. Dit maakt het voor onze organisaties van groot belang om bij systeemingrepen in de zuidwestelijke delta zeer voorzichtig en zorgvuldig te werk te gaan. Dit is van belang om te zorgen dat ingrepen in deze gebieden optimaal bijdragen aan het herstel van kwalitatief hoogwaardige estuariene waarden in de delta. Hierbij achten wij, gezien de Natura2000-status en het doel om deze deltawateren duurzaam op orde te brengen, de ecologische argumentatie in deze gebieden leidend voor de te nemen beslissingen in het proces dat leidt naar systeemherstel.

De CDN ondersteunt in principe het voorstel om beperkt getij terug te brengen in de Grevelingen. Wel vragen wij nadrukkelijk aandacht voor de bijzondere natuurwaarden op de platen.

 

Met betrekking tot het Volkerak-Zoommeer staan wij open voor de ontwikkelingsrichting uit de RGV. Wel dienen er eerst een aantal onzekerheden en tekortkomingen te worden uitgewerkt. Voor grootschalige ingrepen in de zuidwestelijke delta is immers uiterste zorgvuldigheid geboden bij de besluitvorming: het gaat hier om twee ecosystemen met grote natuurwaarden.

 

* De Coalitie Delta Natuurlijk is een samenwerkingsverband van Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Zuid-Hollands Landschap en Zeeuwse Milieufederatie.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring