Natuurorganisaties ongerust over ‘nieuw' plan Zeeuwse Lagune

In een mede namens Het Zeeuwse Landschap en Natuurmonumenten ondertekende brief aan de raad van Noord-Beveland, spreek de ZMf ‘onze ernstige ongerustheid over het in uitvoering zijnde alternatievenonderzoek én over de ondoorzichtige besluitvorming rond de plannen Zeeuwse Lagune’ uit.

Onze bezwaren
Het programma van eisen waaraan een alternatieve locatie moet voldoen blijkt te zijn opgesteld door de projectontwikkelaar. Het is naar aard en schaal vrijwel een kopie van het eerdere plan ‘Zeeuwse Lagune’ aan de Veerse Dam. Het bureau dat het locatieonderzoek uitvoert zegt hierover:
‘De kwaliteiten van de locatie (Veerse Dam) sluiten zeer goed aan bij de eisen van het concept. Dit is uiteraard niet verwonderlijk gezien het feit dat het concept voor deze locatie is ontwikkeld’.
Ook blijkt de benadering van het aspect ‘landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten’ volledig eenzijdig te zijn. Er wordt bepaald of de omgeving voor de ondernemer aantrekkelijk is om in te bouwen. Of daarbij een kwetsbaar landschap of waardevolle publieke ruimte aangetast wordt, speelt bij de selectie geen enkele rol. Alleen de mate waarin de ondernemer een aantrekkelijke omgeving voor zijn nieuwbouw kan consumeren wordt meegenomen, niet of er per saldo door het project een kwalitatief goed landschap geproduceerd wordt.

Zeeuwse Kustvisie
Het plan ‘De Zeeuwse Lagune’ is in de Kustvisie vanaf het begin een discussiepunt geweest. Over de Veerse Dam zegt de Kustvisie: ‘Het ruime en open zicht op Veere maakt de landinwaartse beleving uniek. Deze beleving zorgt ervoor dat het één van de meest hoogwaardige open ruimten van het Zeeuwse kustlandschap is. Het behoud van het openbare karakter, openheid en de vrije blik op Veere zijn belangrijke uitgangspunten die gewaarborgd moeten blijven’.
De Zeeuwse Kustvisie kan in één zin worden samengevat: landschap produceren in plaats van consumeren. Kwetsbare landschappen, zoals de Deltadammen, moeten met rust gelaten worden.
Op grond van de Kustvisie is de aanleg van de Zeeuwse Lagune dan ook niet mogelijk.

Hoe dan wel?
De Kustvisie beschermt waardevol landschap, maar biedt in de aandachtsgebieden ook ruimte voor recreatief-economische ontwikkeling.
Voor een serieus alternatievenonderzoek vinden wij het van belang dat niet alleen gekeken wordt vanuit het programma van eisen van de projectontwikkelaar. Het moet zich in de breedte richten op een alternatief waarmee de projectontwikkelaar een voor hem economisch interessant project kan ontwikkelen dat aangepast is en versterkend werkt op de lokale omgevingskwaliteiten en past binnen het ruimtelijk beleid van de Provincie.

En, bij het afwegen van de locaties dient het landschappelijk belang voorop te staan. Het moderne beleid, dat bij de Zeeuwse Kustvisie door alle partijen nadrukkelijk onderschreven is, gaat immers uit van nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan een hoogwaardig (recreatie-)landschap in Zeeland en niet, zoals vroeger, van het profiteren van specifieke landschappelijke waarden ten koste van de totale omgeving of het publieke belang.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring