Natuurorganisaties bezorgd om effecten Rijksstructuurvisie Grevelingen – Volkerak- Zoommeer

foto Huibert Simons

In een brief aan minister Schultz van Haegen (I&M) en staatsecretaris Van Dam (EZ) hebben negen natuur- en milieuorganisaties, waaronder Het Zeeuwse Landschap,  hun zorgen geuit over de effecten die de Rijksstructuurvisie Grevelingen - Volkerak - Zoommeer (RGV) bij uitvoering gaat hebben op de natuur in de zuidwestelijke delta. Ze willen hierover op korte termijn met de bewindslieden in gesprek.

Afgelopen jaren hebben Rijk en regio gewerkt aan de RGV, met als doel de waterkwaliteit van het Volkerak en de Grevelingen duurzaam op te lossen. In dit proces is, vanwege het grote natuurbelang van deze Natura2000-gebieden, waar mogelijk geparticipeerd door de natuurorganisaties, zoals verenigd in de Coalitie Delta Natuurlijk.
In het huidige voorstel van de RGV wordt het Krammer – Volkerak zout met minigetij en krijgt de Grevelingen een beperkt getij. Coalitie Delta Natuurlijk kan dit voorstel echter niet steunen. De aangesloten organisaties verwachten dat uitvoering van de RGV in de voorgestelde vorm eerder gaat leiden tot verlies van natuurwaarden dan tot winst. Ook ontbreekt perspectief op herstel van wezenlijk estuariene karakteristieken.
In de brief verzoekt Coalitie Delta Natuurlijk de bewindslieden dringend om met hen in gesprek te gaan over een route naar - wellicht aanvullende - maatregelen die leiden tot waterkwaliteitsverbetering én de realisatie van hoogwaardige estuariene natuur, dan wel zicht bieden op het duurzaam oplossen van de waterkwaliteitsproblemen zonder de huidige hoge natuurwaarden in gevaar te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marten Hemminga (tel. 0113-569110).

Lees hier de volledige brief.
 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring