Het Zeeuwse Landschap in beroep tegen Windpark Krammer

Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) voelt zich genoodzaakt om in beroep te gaan tegen Windpark Krammer. Dit windpark staat gepland op de kruising van drie belangrijke Natura2000-gebieden. HZL is in principe voorstander van windenergie. Echter, bij de geplande turbineopstelling van Windpark Krammer verwacht HZL onevenredige schade aan de deltanatuur. Daarom heeft HZL besloten naar de Raad van State te gaan: ondanks intensief overleg is het nog niet gelukt om een compromis met de initiatiefnemers te sluiten over het tegengaan van de ecologisch meest nadelige gevolgen. Mocht dit in de komende tijd toch nog lukken, dan trekt HZL haar beroep in.

De coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om op en rond het Krammersluizencomplex een windpark te neer te zetten van 35 windturbines met een tiphoogte van 180m. Dit sluizencomplex bevindt zich op de kruising van drie belangrijke Natura2000-gebieden, te weten de Oosterschelde, het Krammer-Volkerak en de Grevelingen.
Het Zeeuwse Landschap is van mening dat voor deze locatie extra zorgvuldig handelen noodzakelijk is: dit gebied is immers een van de meest vogelrijke gebieden van de zuidwestelijke delta. De Krammersluizen liggen midden in een gebied waar veel dagelijkse trek plaatsvindt. Ook heeft dit gebied een belangrijke functie als rustgebied en foerageergebied voor grote aantallen vogels. Een windpark op deze locatie kan, zeker gezien de geplande omvang, leiden tot zeer veel vogelslachtoffers en grootschalige verstoring van kwetsbare natuur.

Natuurtoets onzorgvuldig uitgevoerd
Voor Windpark Krammer is een natuurtoets opgesteld om de effecten op de natuur in beeld te brengen. Deze natuurtoets bevat volgens HZL veel onzekerheden en onterechte aannames. Zo worden diverse aannames gemaakt die gebaseerd zijn op vogelonderzoek bij kleine (nog geen 40m hoge) windturbines. Verder staan de uitkomsten van recenter onderzoek haaks op de aannames die worden gedaan in de natuurtoets. Ook is het onderzoek naar de aanwezigheid van vogels uitgevoerd in 2012, terwijl afgelopen jaren het aantal vogels juist sterk is toegenomen in het gebied. Zo wordt de zeearend dagelijks waargenomen in het Krammer-Volkerak, baltsen er kraanvogels op Slikken van de Heen en rusten er duizenden vogels in dit gebied. HZL is van mening dat er op basis van de huidige natuuronderzoeken geen vergunningen mogen worden verleend: er zijn nog teveel onzekerheden.

Overleg
HZL heeft meermalen overleg gevoerd met de initiatiefnemers van Windpark Krammer over de gevolgen voor natuur en landschap. Doel hierbij was om in ieder geval de meest negatieve effecten op de natuur tegen te gaan. Dit overleg heeft echter niet geleid tot voor beide partijen aanvaardbare aanpassingen van het plan. Daarom heeft HZL besloten om de stap naar de Raad van State te zetten.

 

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring