Extra maatregelen voor de natuur in waterwingebied Clinge & Sint Jansteen

Onlangs heeft Het Zeeuwse Landschap drie natuur-projecten afgerond die speciaal gericht zijn op het voortbestaan van kwetsbare soorten.  Dat werk was mogelijk dankzij een financiële bijdrage uit het Soortenbeleid van de Provincie Zeeland.

In de Wilde Landen nabij Heikant hebben we  - door een deel van de bovengrond af te plaggen en een waterpartij met zeer flauwe oevers te graven - een biotoop aangelegd dat geschikt is voor de zeldzame Rugstreeppad. Het water kan hier snel opwarmen en dat is gunstig voor de ontwikkeling van de larven.  De Rugstreeppad komt in Oost Zeeuws-Vlaanderen onder andere voor in en nabij het waterwingebied. Het is dus belangrijk dat de omstandigheden hier gunstig blijven.

Ook in de Schommeling bij St. Jansteen is het nodige gedaan voor deze kwetsbare soort. Het water wordt er nu langer vastgehouden, er is variatie aangebracht in het bodemprofiel en ook hier is een ondiepe waterpartij aangelegd; ideale omstandigheden dus voor de Rugstreeppad! Een leuke bijkomstigheid is dat hier nu ook de schaatsbaan beter water houdt. Rugstreeppadbiotopen zijn, vanwege het ondiepe water, goed te combineren met schaatslocaties.

In de Schommeling is er daarnaast aandacht voor akkernatuur. Aan de hand van oude luchtfoto’s hebben we weer kleine, historische akkers gemaakt. Die zijn ingezaaid met granen en akkerranden waar akkervogels, zoals de Patrijs, goed kunnen leven. Tussen de akkers liggen greppels waar struiken - met stekels - zijn geplant; het ideale broedbiotoop voor Patrijzen. We zullen de Patrijzen de komende tijd goed volgen en kijken wat het effect is van de maatregelen. Die ervaringen kunnen dan gebruikt worden in het agrarisch natuurbeheer.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring