Beschermende rasters in de weidevogelgebieden

grutto

De grutto’s komen weer terug uit het verre zuiden, en de kieviten beginnen weer te buitelen door de lucht. Het broedseizoen staat voor de deur en met dit zonnige weer staan ze in de natte graslanden te trappelen om te beginnen. Nu maar hopen dat ze dit jaar succesvoller zijn dan ooit te voren. Het broedareaal is voor de grutto in Zeeland teruggedrongen tot enkele kerngebieden.

Het Zeeuwse Landschap beheert twee van die weidevogelkerngebieden. Dit beheer is volgend aan het natuurbeleid van de Provincie Zeeland, en is in deze gebieden vooral gericht op de bescherming van weidevogels als grutto, kievit, scholekster, kluut en tureluur. In enkele delen van het gebied beschermen we sinds april 2016 extra door het plaatsen van rasters die grondpredatoren op afstand houden.

Yerseke Moer en Sint Laurense Weihoek
Het gaat in zowel in de Yerseke Moer als in Sint Laurense Weihoek om grondpredatoren zoals vos, (verwilderde) kat, loslopende hond, hermelijn en bunzing de grootste vijanden van de weidevogel: de grondpredatoren eten eieren, kuikens en volwassen vogels.

Speciale rasters
Het speciale raster dat nu is geplaatst is in de Sint Laurense Weihoek opgebouwd uit fijnmazig gaas. Het gaas is diep genoeg ingegraven zodat de vos er niet onderdoor kan. Tevens is het raster voorzien van schrikdraad, om te voorkomen dat de vos en (verwilderde) katten eroverheen klimmen.

In de Yerseke Moer is het anders gedaan, daar is een raster geplaatst in het water, met een stroomdraad net boven het oppervlak. Deze combinatie is minder zichtbaar in het landschap, maar heeft dezelfde functie. Dus zodra er voldoende breed en diep genoeg water is, kunnen we daar gebruik van maken.

Het plaatsen van dit raster is een extra maatregel op de vele maatregelen die al eerder zijn getroffen: verhoging van het grondwaterpeil, openhouden van het gebied, verlaging van het maaiveld en extensieve begrazing in het voorjaar.

Plaatsing van het raster is mogelijk gemaakt met een extra subsidie van de Provincie Zeeland; deze subsidie is gericht op het behoud van soorten die dit soort extra inspanning vergen.

Succes van de maatregel en verdere uitbreiding
De effectiviteit van de maatregel wordt door middel van onderzoek gecontroleerd. De eventuele aanwezigheid van de grotere grondpredatoren wordt (zowel binnen als buiten de rasters) vastgelegd en er wordt gekeken naar het broedsucces. Onderzoek naar het broedsucces van weidevogels en predatie op weidevogels heeft in 2016 inzicht geven in het effect van het raster op de weidevogelpopulatie. Het raster is in Sint Laurens succesvol gebleken, hier gaan we dit type raster dan ook verder uitbreiden, zodat een groter oppervlakte kan dienen als veilig broedgebied. In de Yerseke Moer en de Koude- en Kaarspolders zijn in 2017 enkele kleine aanpassingen uitgevoerd om het raster beter te laten functioneren.
Ook in Zeeuws-Vlaanderen in de Sophiapolder gaan we een belangrijk broedgebied van weidevogels deze extra bescherming bieden. Kennis van de verschillende typen rasters wordt zoveel mogelijk gedeeld met collega-organisaties. De extra maatregelen die in 2017 zijn uitgevoerd worden mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring